33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 6 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inkomenspositie van ouders en met name alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering of een arbeidscontract van minder dan vier dagen per week, als gevolg van de Wet hervorming kindregelingen verslechtert;

constaterende dat deze verslechtering wordt betreurd, maar gezien wordt als een niet te vermijden gevolg van het al eerder door partijen gesloten begrotingsakkoord over kindregelingen;

overwegende dat juist de mogelijke langdurige effecten op de ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen die noodgedwongen in deze situatie opgroeien de regering en de Tweede Kamer ertoe zou moeten brengen om alles in het werk te zetten om de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien hierbij te ontzien;

verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de inkomenspositie te verbeteren van ouders en in het bijzonder alleenstaande ouders, belast met de opvoeding van een of meerdere kinderen met een bijstandsuitkering en/of met zogenaamde «kleine banen» van minder dan vier dagen per week,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven