33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 6 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouderschapsverlof ouders de mogelijkheid biedt arbeid en zorg te combineren en de ouderschapsverlofkorting daarbij een instrument is om inkomensderving als gevolg van ouderschapsverlof te compenseren;

constaterende dat vooralsnog in slechts 13% van de lopende cao's loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof op enige wijze is geregeld;

overwegende dat om inkomensderving als gevolg van ouderschapsverlof te voorkomen het van belang is dat in alle cao's een regeling is opgenomen betreffende loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof;

verzoekt de regering, de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting uit te stellen tot het moment dat sociale partners afdoende in de gelegenheid zijn gesteld om de loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof te regelen in lopende of nieuw af te sluiten cao's.

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven