33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA

Voorgesteld 6 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen wordt afgeschaft;

overwegende dat gescheiden ouders hierdoor met een forse inkomensachteruitgang worden geconfronteerd, doordat er bij het vaststellen van de kinderalimentatie rekening is gehouden met deze aftrek;

overwegende dat dit zal leiden tot het herzien van een zeer groot aantal echtscheidingsconvenanten, waarbij het risico op het opnieuw voeren van pijnlijke rechtszaken voorkomen dient te worden;

verzoekt de regering om, de Raad voor de rechtspraak te vragen om te komen tot een standaardrekenregel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Naar boven