33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 6 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kwetsbare groepen, zoals alleenstaande moeders in de bijstand, door de herziening van de kindregelingen er in koopkracht op achteruitgaan, terwijl tegelijkertijd hogere inkomens profiteren van het in stand houden van gratis schoolboeken en het terugdraaien van de maatregelen met de kinderbijslag;

overwegende dat de kindregelingen, zoals de kinderbijslag, ten goede dienen te komen aan die gezinnen en die kinderen die deze het hardste nodig hebben en dat alle kinderen zo gelijk mogelijke kansen dienen te krijgen om zich te ontwikkelen;

overwegende dat de opbrengsten van het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag gebruikt kunnen worden voor een integrale basisvoorziening kinderopvang en een ontwikkelrecht voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar;

verzoekt de regering, verschillende varianten voor inkomensafhankelijke kinderbijslag te onderzoeken en de Kamer hier voor 1 oktober 2014 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven