33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 6 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er weinig draagvlak is onder de Nederlandse burgers om belastinggeld in de vorm van kinderbijslag en/of het kindgebonden budget naar het buitenland te laten afvloeien;

van mening dat deze geldoverdracht het solidariteitsbeginsel dat ten grondslag ligt aan onze verzorgingsstaat in gevaar brengt;

verzoekt de regering, onderhandelingen te starten die beogen alle internationale verdragen die ons verplichten belastinggeld naar het buitenland af te dragen in de vorm van kindregelingen, op te zeggen of aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven