Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833532 nr. 83

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2018

Op 8 mei 2017 is uw Kamer geïnformeerd over een geschil dat ontstaan was met de koper van Propertize, Lone Star Funds (hierna Lone Star) (Kamerstuk 33 532, nr. 72) en is toegezegd u over de uitkomst te informeren. Dit geschil ging over de garantiepremie die Propertize betaalde aan de staat in ruil voor de garantie op financiering. Door middel van die garantie was het voor Propertize mogelijk financiering in de markt aan te trekken nadat het toenmalige SNS Property Finance van SNS Bank was afgesplitst. Op 27 september 2016 verviel de garantie toen de aandelen in Propertize werden overgedragen aan Lone Star.

Het geschil kwam voort uit een verschil van interpretatie van de koopovereenkomst voor de koop van Propertize. In totaal ging het om een bedrag van ruim € 5 mln. De staat en Lone Star hebben gesprekken gevoerd, maar kwamen niet tot schikking van het geschil. De koopovereenkomst schrijft voor dat geschillen tussen partijen worden beslecht door middel van arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Lone Star is hierop een arbitrageprocedure gestart tegen de staat bij het Nederlands Arbitrage Instituut.

Onlangs heeft het scheidsgerecht uitspraak gedaan in dit geschil. Het scheidsgerecht heeft de staat in het gelijk gesteld en de vorderingen van Lone Star afgewezen. Vanwege het vertrouwelijke karakter van de uitspraak kan ik niet nader ingaan op de inhoudelijke beoordeling van het geschil. Lone Star is daarnaast veroordeeld tot betaling van de door de staat gemaakte proceskosten.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra