Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333529 nr. 21

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2013

In mijn brief van 28 maart jl.1 heb ik u nader geïnformeerd over het verankeren van de onafhankelijkheid van de schadeprocedures. Uw Kamer heeft in de motie Vos/Van Tongeren (Kamerstuk 33 529, nr. 4) verzocht een onafhankelijke ombudsfunctie te creëren waar bewoners terecht kunnen met vragen en zorgen over de gaswinning en daardoor ontstane schade. Met deze brief wil ik u nader informeren over de invulling van deze ombudsfunctie.

Aanleiding

Als gevolg van zwaardere aardbevingen, samenhangend met de gaswinning in de provincie Groningen, is er sprake van meer schade met betrekking tot gebouwen en een sterk toenemend aantal schademeldingen. Die schadeclaims worden ingediend bij de operator van het Groningen-gasveld, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Op verschillende manieren wordt er gewerkt aan verbetering van de schadeafhandelingsprocedure. Schadeclaims die bij de NAM in behandeling zijn, dienen de wettelijk vastgestelde procedure te volgen (§6.2, Mijnbouwwet). De NAM heeft de invulling van deze procedure recent aangepast en uitgebreid, gericht op een meer persoonlijke en goede, duurzame afhandeling van de schade. Daarnaast kan men conform de wettelijk vastgestelde procedure een vraag om advies indienen bij de Tcbb als men niet tevreden is over een afgehandelde claim. De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) is gestart met de evaluatie van de procedure rond de schadeafhandeling, zoals ik heb aangekondigd in mijn brief van 28 maart jl. Deze evaluatie wordt voor de zomer afgerond.

Onderstaande acties zijn gericht op verdere verbeteringen in het proces van schadeafhandeling.

Borgen goede afhandeling schadeclaims

Voor de afhandeling van individuele klachten over lopende schade-afhandelingsprocedures wordt een centraal punt (Ombudsfunctie) ingericht. Het betreft een breed scala van klachten over het verloop van de procedure vanaf de melding van schade bij de NAM tot de uiteindelijke afhandeling van de schade door de NAM. Dit centrale meldpunt wordt aangestuurd door een onafhankelijke raadsman.

De heer mr. Leendert Klaassen, voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool, heeft zich bereid verklaard om per direct de rol van de onafhankelijke raadsman op zich te nemen. De heer Klaassen is tussen 1984 – 2003 burgemeester geweest van twee gemeenten in de provincie Groningen. Hij is voor deze taak voorgedragen door Groningse bestuurders.

Inrichting Ombudsfunctie

Het centraal meldpunt is ingericht bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Groningen. Een telefoonnummer en een e-mailadres zullen beschikbaar gesteld worden, waar mensen naartoe kunnen bellen en e-mailen om hun klacht te melden. Tevens zal op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas informatie over het meldpunt worden gepubliceerd.

De onafhankelijke raadsman onderhoudt – op basis van de rapportages van het centrale meldpunt- nauw contact met de NAM over de gemelde klachten en kan daarover aanbevelingen doen. Tevens kan hij contact opnemen met individuele klagers en aandacht vragen bij de NAM voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij Rijksmonumenten en zeer uitzonderlijke schade gevallen. Vanuit het meldpunt zullen de door de NAM te nemen stappen nauwgezet worden gevolgd. Er zal over de voortgang van de afhandeling van de klacht contact worden gehouden met de indiener daarvan.

De onafhankelijke raadsman zal niet alleen individuele klachten bezien, maar ook eventuele trends bekijken en van daaruit aanbevelingen doen om het schadeproces te verbeteren. De overzichten van de DLG zullen onder andere als input dienen voor de evaluatie van de schadeafhandelingsprocedure, die door de Tcbb wordt uitgevoerd. De Tcbb zal de expertise en de aanbevelingen van de onafhankelijke raadsman betrekken bij de uit te voeren evaluatie.

De onafhankelijke raadsman brengt periodiek verslag uit aan mij en onderhoudt tevens contact met de bestuurders uit de regio. Dit verslag (of een relevante samenvatting daarvan) zal ook openbaar worden gemaakt.

De onafhankelijke raadsman zal nadere afspraken maken over de afhandeling van eventuele klachten die bij de Nationale Ombudsman worden ingediend, die betrekking hebben op de schadeprocedure in verband met de gaswinning Groningen.

Aan de hand van de beschreven invulling van de Ombudsfunctie verwacht ik dat de onafhankelijkheid van de schadeprocedures op een goede en zorgvuldige wijze geborgd wordt.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kamerstuk 33 529, nr. 20