33 462 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen

Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2015

Ter kennisneming bied ik u hierbij het Besluit aan dat de inwerkingtredingdatum van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) regelt (Stb. 2015, nr. 406).

De Waarderingskamer heeft een advies gegeven over de datum van inwerkingtreding LV WOZ. De leden van de Waarderingskamer zijn het unaniem eens dat op 1 oktober 2016 de reële verwachting bestaat dat de LV WOZ voor een substantieel deel gevuld is. Er is de laatste jaren veel werk verzet om de Landelijke Voorziening WOZ mogelijk te maken. Er zijn stappen vooruit gezet. Ik heb vertrouwen in het advies van de Waarderingskamer en heb besloten het te volgen. Dit neemt niet weg dat er altijd enige risico’s zijn in verband met het daadwerkelijk realiseren van de planning.

De LV WOZ treedt middels het bijgevoegde Besluit1 inwerking per 1 oktober 2016.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven