33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN AZMANI

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het succes van het wetsvoorstel in belangrijke mate afhangt van de vraag of werkgevers bereid zullen zijn om voldoende werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen;

overwegende dat hiervoor van groot belang is dat voldoende tegemoetkomingen en voorzieningen beschikbaar zijn;

verzoekt de regering, indien blijkt dat het huidige instrumentarium tekortschiet, aanvullende instrumenten beschikbaar te stellen waarbij in ieder geval een aantrekkelijkere premiekorting en een flexibeler arbeidscontract worden overwogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Azmani

Naar boven