33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 128 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SCHOUTEN

Ontvangen 18 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel LIIC wordt «zes» vervangen door: vijf.

Toelichting

De regering stelt voor om uiterlijk na zes jaar een evaluatie van de Participatiewet uit te voeren. De indieners vinden het wenselijk om de Participatiewet eerder te evalueren. Dit amendement biedt de ruimte om de wet ten minste vier jaar te laten werken (van 2015 tot en met 2018) en het vijfde jaar te benutten voor de evaluatie, die dan uiterlijk in 2019 aan de Staten-Generaal dient te worden gestuurd.

Van Weyenberg Schouten

Naar boven