Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 33003 nr. 42

Gepubliceerd op 16 november 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HUIZING EN KOOLMEES

Ontvangen 15 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel V, onderdeel Ka, komt te luiden:

Ka

In artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, wordt «bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door «bij of krachtens algemene maatregel van bestuur» en wordt «gedurende ten hoogste tien jaar» vervangen door: gedurende ten hoogste acht jaar.

II

In het in artikel V, onderdeel N, onder 2, opgenomen artikel 15a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals dat op 31 december 2010 luidde, wordt «gedurende ten hoogste tien jaar» vervangen door: gedurende ten hoogste acht jaar.

III

Na artikel V, onderdeel O, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

P

Na artikel 39d wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 39e

Voor de werknemer die uiterlijk op 31 december 2011 een vergoeding genoot waarop artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, zoals dat op 31 december 2011 luidde, of artikel 15a, eerste lid, onderdeel j, zoals dat op 31 december 2010 luidde, van toepassing was, blijft bij de toepassing van die artikelen de op 31 december 2011 geldende termijn van ten hoogste tien jaar van toepassing.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de looptijd van de bewijsregel van de zogenoemde 30%-regeling terug te brengen van ten hoogste 10 jaar naar ten hoogste 8 jaar. Deze aanpassing geldt niet voor werknemers die voor 1 januari 2012 al met toepassing van de 30%-regeling in Nederland tewerkgesteld waren en geldt dus alleen voor nieuwe gevallen.

Met dit amendement wordt een deel van de dekking gerealiseerd ten behoeve van:

  • verlaging van de aangekondigde salarisnorm van € 50 000 naar een bedrag van € 35 000 (exclusief de vergoeding),

  • een uitzondering op die salarisnorm voor de wetenschap

  • een verlaagde salarisnorm (€ 26 605) voor jonge (onder de 30 jaar) masters.

Deze drie maatregelen dienen na aanvaarding van dit amendement gerealiseerd te worden in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

De resterende dekking voor de genoemde aanpassingen van de salarisnorm wordt gevonden in de reservering Wet uniformering loonbegrip1 en de enveloppe aanvullend innovatiepakket2, dit (mede) ter invulling van de kenniswerkersmobiliteitsregeling. Een overzicht van het gehele budgettaire beeld van de aanpassingen is opgenomen in onderstaande tabel.

Budgettaire effecten amendement
 

2012

2013

2014

2015

struct

Verlaging salarisnorm van € 50 000 naar € 35 000

–6

–12

–18

–24

–30

Uitzonderen wetenschappers van salarisnorm en uitbreiding groep verlaagde salarisnorm € 26 605 van promovendi jonger dan 30 jaar naar: masters jonger dan 30 jaar

–1

–3

–4

–6

–7

Totaal

–7

–15

–22

–30

–37

dekking door verkorting regeling met 2 jaar

0

0

0

0

15

dekking uit enveloppe aanvullend innovatiepakket

 

10

10

10

10

dekking uit reservering Wet uniformering loonbegrip

 

15

15

15

12

saldo

–71

10

3

–5

0

X Noot
1

In 2012 ontstaat een incidenteel probleem, omdat de reservering Wet uniformering loonbegrip voor dat jaar dan al is uitgeput en de enveloppe aanvullend innovatiepakket nog niet in werking is getreden. De dekking loopt over de kabinetsperiode rond.

Met de ingevolge onderdeel II van dit amendement in artikel V, onderdeel N, aan te brengen wijziging wordt bewerkstelligd dat de bovengenoemde verkorting van de looptijd van de 30%-regeling eveneens geldt voor werknemers van werkgevers die aan het begin van het desbetreffende kalenderjaar hebben gekozen voor toepassing van het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen zoals dat gold op 31 december 2010.

Huizing

Koolmees


X Noot
1

Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr. 3, blz. 20, tabel 6

X Noot
2

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 3, blz. 45, tabel 8.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl