Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VIII nr. 84

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 84 MOTIE VAN HET LID LUCAS

Voorgesteld 9 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer zich reeds eerder heeft uitgesproken voor een meer evenwichtige verdeling van de onderzoeksbekostiging tussen de universiteiten;

overwegende, dat met het Canada-akkoord de universiteiten het signaal hebben gegeven dat ook zij van mening zijn dat er sprake is van een oneerlijke verdeling van onderzoeksgelden tussen de universiteiten;

constaterende, dat met het schrappen van de enveloppenmiddelen Alfa/Gamma-onderzoek er geen extra middelen meer beschikbaar zijn;

voorts overwegende, dat het niet zo kan zijn dat alleen door het beschikbaar stellen van extra middelen door het Rijk de universiteiten tot overeenstemming kunnen komen, maar een beroep gedaan moet worden op de universiteiten om ook in financieel mindere tijden onderling tot afstemming te komen;

verzoekt de regering de VSNU op te roepen om in het voorjaar van 2011 met een gedragen voorstel te komen voor een meer evenwichtige verdeling van de onderzoeksbekostiging tussen de universiteiten, binnen de vaste voet onderzoek van de lumpsumvergoeding van het wetenschappelijk onderwijs, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas