32 123 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

nr. 116
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2010

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 1 februari 2010. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur Kan niet eerder worden gedaan dan op 16 februari 2010.Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit1, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen, benodigd voor het berekenen van de zorgtoeslag. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting.1

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 2, achtste lid, van de Wet op de zorgtoeslag), en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koningin ter verkrijging van het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan twee weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2011.1

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven