Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 32040 nr. 19

Gepubliceerd op 14 juni 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen32 040 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2011

In navolging van de toezegging (behandeling TK 20 januari 2010 en behandeling EK 25 januari 2011) die is gedaan tijdens het debat met de Tweede Kamer over de Wet fusietoets in het onderwijs, bied ik u aan mede namens mijn ambtsgenoot van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de concept Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs.1

Met het oog op een zorgvuldig inwerkingtredingstraject waarbij scholen en instellingen voldoende tijd rest om zich op de verplichtingen onder de Wet fusietoets in het onderwijs voor te bereiden, wordt de inwerkingtreding voorzien voor 1 oktober 2011.

Een eventueel overleg met uw Kamer zou, gezien de beoogde inwerkingtredingsdatum en rekeninghoudend met de Vaste Verander Momenten, het beste voor het zomerreces kunnen plaatsvinden.

Afschrift dezes is gelijktijdig aan de voorzitter van de Eerste Kamer gezonden.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl