31 933
De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking

nr. 11
MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN FERRIER

Voorgesteld 18 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister maatschappelijke organisaties waardeert omdat deze veelal dicht bij de basis en van onderop werken en ziet als aanjagers op weg naar een betere toekomst door het promoten van goed bestuur en democratie;

constaterende, dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking door de koppeling aan het bnp van Nederland zal dalen, maar dat het budget voor maatschappelijke organisaties in verhouding sterker daalt ten gunste van het budget voor multilaterale organisaties;

verzoekt de regering de daling van het budget voor ontwikkelingssamenwerking door de daling van het bnp gelijkelijk te verdelen over het particuliere, multilaterale en bilaterale kanaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Ferrier

Naar boven