Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131841 nr. 20

31 841 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID ÇÖRÜZ

Ontvangen 15 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

In artikel 63 vervalt het vijfde lid.

Toelichting

In de nota naar aanleiding van het verslag heeft de minister desgevraagd aangegeven wat hij met een aantal concrete voorstellen tot lastenvermindering heeft gedaan. Niet alle voorstellen zijn overgenomen. Zo is het voorstel om het wettelijk verplichte jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming af te schaffen niet overgenomen. Deze wijze van afleggen van verantwoording binnen het bedrijf door de functionaris gegevensbescherming is typisch een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf. Tevens is dit geen verplichting die rechtstreeks valt terug te voeren op de richtlijn. Het is een zogenaamde nationale kop die niet wenselijk is. Vandaar dat ondergetekende dit amendement indient.

Çörüz