Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201931568 nr. G

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

G BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2019

Hierbij bied ik u aan de 31e Voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten1, die eind december 2018 aan het Ministerieel Overleg bestaande uit ondergetekende en de Minister-President van Sint Maarten werd gezonden. Deze voortgangsrapportage ziet op de periode juli – oktober 2018.

Zoals u bekend rapporteert de Voortgangscommissie Sint Maarten ieder kwartaal over het voorgaande kwartaal over de stand van zaken ten aanzien van de Amvrb «samenwerkingsregeling plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten», die voor wat betreft Sint Maarten ziet op het Korps Politie Sint Maarten en de gevangenis Point Blanche.

Op 14 november 2018 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de overeenkomst die de Minister voor Rechtsbescherming en ondergetekende op 19 oktober 2018 met de regering van Sint Maarten sloten.2 Hierbij is afgesproken dat Sint Maarten een serie van verbetermaatregelen doorvoert om de staat van Point Blanche significant te verbeteren. Deze verbetermaatregelen komen onder andere voort uit een plan van aanpak sanctietoepassing dat medio september door een expertteam van de Dienst Justitiële Inrichtingen is opgeleverd. Conform artikel 30 van de «samenwerkingsregeling plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten» is dit plan, bekrachtigd door het Ministerieel Overleg op 19 oktober 2018, en daarmee in de plaats gekomen van het plan van aanpak gevangeniswezen.

Ondertussen is het nakomen van de afspraken onderwerp van intensief gesprek tussen de Minister van Justitie van Sint Maarten, Minister voor Rechtsbescherming en ondergetekende.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 164544.

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 681