31 510 Energierapport

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 oktober 2017

Tijdens het Wetgevingsoverleg over de verantwoording van het Ministerie van Economische Zaken over het jaar 2016 op 28 juni jl. (Kamerstuk 34 725, nr. 20) heb ik toegezegd uw Kamer voor de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018 te informeren over de stand van zaken omtrent het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD). Hierbij doe ik deze toezegging gestand.

ROAD beoogde om bij de MPP3-centrale op de Maasvlakte een grootschalig demonstratieproject voor de afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) onder zee te realiseren. Ik heb uw Kamer op 27 juni jl. ingelicht over het principebesluit van de initiatiefnemers ENGIE en Uniper om zich terug te trekken uit het project (Kamerstuk 31 510, nr. 67). De initiatiefnemers hebben aangegeven verdere investeringen niet meer te kunnen rechtvaardigen. Inmiddels is duidelijk geworden dat ROAD in zijn geheel zal worden beëindigd. In de afgelopen periode heb ik de gevolgen van deze beslissing onderzocht en ben ik in gesprek gegaan met de Maasvlakte CCS Project C.V., de uitvoerder van ROAD, en de Europese Commissie over het verloop van het traject.

De Maasvlakte CCS Project C.V. heeft de afwikkeling van de rijkssubsidie en de Europese subsidie in gang gezet middels een formeel verzoek aan mij en de Europese Commissie om de definitieve financiële aanspraak vast te stellen.

De rijkssubsidie van € 150 miljoen is verleend voor de investerings- en de demonstratiefase van dit project. Daarvan is € 15,2 miljoen als voorschot aan de Maasvlakte CCS Project C.V. uitgekeerd. Nadat het definitieve subsidiebedrag van de rijkssubsidie is berekend, kan worden bepaald of er teveel voorschot is uitgekeerd dat moet worden teruggevorderd. Deze berekening heeft dezelfde grondslag als van de Europese subsidie en ik zal dan ook het afwikkelingstraject bij de Europese Commissie nauw volgen. Ik verwacht dat uw Kamer in het voorjaar van 2018 verder zal worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van dit traject.

Ik betreur het besluit van ENGIE en Uniper om zich terug te trekken uit ROAD. Het kabinet ziet CCS als een onmisbare technologie om CO2-emissiereductie te realiseren en is dan ook verheugd dat ENGIE en Uniper hebben toegezegd de kennis die is opgedaan in het ROAD-project beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van toekomstige CCS-projecten. De doelstelling van een grootschalig CCS-demonstratieproject in Nederland zoals geformuleerd in de Energieagenda is onveranderd.

Het Ministerie van Economische Zaken is, in gezamenlijkheid met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in gesprek met meerdere partijen uit de sector. Er wordt onder meer gesproken over verkenningen die worden uitgevoerd door een aantal partijen naar het realiseren van een mogelijk alternatief CCS-project in het Rotterdamse havengebied. Uw Kamer zal daarover worden geïnformeerd zodra er meer duidelijkheid is.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven