Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031409 nr. 28

31 409 Zeevaartbeleid

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2010

Op 10 februari jl. heeft de voormalig Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat u tijdens een Algemeen Overleg toegezegd schriftelijk uiteen te zetten welke bevoegdheden thans met betrekking tot ongevallenonderzoek en tuchtrecht op het gebied van de zeescheepvaart bestaan. Met deze brief doe ik die toezegging gestand.

De Onderzoeksraad voor veiligheid (Ovv) heeft de taak voorvallen te onderzoeken en de oorzaken of vermoedelijke oorzaken daarvan vast te stellen voor zover deze voorvallen plaats hebben gevonden binnen het territoir van Nederland of de wateren die onder Nederlandse jurisdictie staan. Daarnaast is de Ovv bevoegd ten aanzien van voorvallen met Nederlandse zeeschepen1 die zich buiten het territoir van Nederland hebben voorgedaan. In beginsel is de Ovv vrij zelf te bepalen of er tot onderzoek wordt overgegaan. Bij de selectie van de te onderzoeken voorvallen zal steeds de vraag centraal staan in hoeverre naar het oordeel van de Ovv uit de bestudering van het voorval lering kan worden getrokken, en daarop aanbevelingen voor maatregelen ter vergroting van de veiligheid kunnen worden gebaseerd. Ook in het geval van de gedragingen van de Sea Shepherd Conservation Society met de «Steve Irwin» is het aan de Ovv om een beslissing te nemen om tot onderzoek over te gaan. Weliswaar kan een minister de Ovv verzoeken een onderzoek in te stellen, maar ook dan maakt de Ovv zijn eigen afweging.

In een aantal gevallen is de Ovv echter, op grond van internationale vereisten, verplicht een voorval te onderzoeken. Wat betreft zeescheepvaart gaat het hier om een aantal gevallen waar sprake is van zeer ernstige scheepvaartongevallen2. De incidenten die plaatsgevonden hebben met de «Steve Irwin» vallen niet onder de internationale wettelijke vereisten om een voorval verplicht te onderzoeken.

Het tuchtcollege voor de scheepvaart, dat per 1 januari 2010 de tuchtrechtelijke taak van de Raad voor de Scheepvaart heeft overgenomen, onderwerpt de kapitein en de scheepsofficieren van onder Nederlandse vlag varende koopvaardijschepen, passagiersschepen en vissersvaartuigen aan de tuchtrechtspraak met betrekking tot het goed zeemanschap. De «Steve Irwin» staat geregistreerd als niet-bedrijfsmatig gebruikt schip en valt daarmee niet onder het regime van het tuchtcollege voor de scheepvaart.

Ik vertrouw erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Verkeer en Waterstaat

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Nederlands zeeschip: zeeschip dat op grond van de voor Nederland geldende rechtsregels gerechtigd is de vlag van het koninkrijk der Nederlanden te voeren.

XNoot
2

Zeer ernstig scheepvaartongeval: een gebeurtenis die heeft geresulteerd in dan wel het overlijden van een persoon, welk het gevolg is van of samenhangt met het functioneren van een schip, dan wel zeer ernstige schade aan het milieu, welk is veroorzaakt door schade aan een of meerdere schepen, en welk het gevolg is van of samenhangt met het functioneren van een schip, dan wel dat een schip total loss is.