Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830661 nr. 12

30 661
Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID GERKENS

Ontvangen 16 januari 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel F, onder d, wordt als volgt gewijzigd:

I

Onder vervanging van «en» door een komma, wordt aan de eerste volzin van het twaalfde lid een zinsnede toegevoegd, luidende: en wordt hem de mogelijkheid geboden tot onmiddellijke opname in het register, bedoeld in het zesde lid.

II

Aan het dertiende lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. de mogelijkheid van onmiddellijke opname in het register als bedoeld in het twaalfde lid.

Toelichting

De functionaliteit van het bel-me-niet register hangt samen met de toegankelijkheid ervan. Een laagdrempelig register verlaagt de ergernis voor de consument veel sneller en sterker. Hierdoor is het essentieel dat de consument tijdens ieder gesprek (gevoerd vanuit telemarketing doeleinden) de mogelijkheid geboden wordt om zich direct in te schrijven voor het bel-me-niet register.

Gerkens