Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201430597 nr. 398

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 398 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 16 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er na het algemeen overleg over hervorming van de AWBZ nog veel onduidelijk is over de randvoorwaarden van deze grote zorghervorming;

van mening dat er eerst meer duidelijkheid moet komen voordat de Tweede Kamer hier een verantwoorde beslissing over kan nemen;

roept de regering op, eerst meer duidelijkheid te verschaffen over:

  • premie AWBZ;

  • premie Zvw;

  • eigen risico;

  • risicodragendheid in relatie tot Solvency II;

  • gedetailleerde uitwerking van wetgeving over de Wmo, de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet;

  • omschrijving verpleging thuis (inclusief verzorging);

  • gevolgen premiebetaler;

  • gevolgen zorggebruiker,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer