Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 341

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 341 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat cliëntondersteuning bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare burgers en daarmee aan een succesvolle implementatie van de decentralisaties in het sociaal domein;

overwegende dat als gevolg van de voorgenomen overheveling van de middelen voor cliëntondersteuning naar gemeenten de continuïteit van de cliëntondersteuning bedreigd wordt;

verzoekt de regering, in de Wmo de toegang en beschikbaarheid van professionele, laagdrempelige en onafhankelijke cliëntondersteuning op alle levensgebieden wettelijk te waarborgen;

verzoekt de regering tevens, met cliëntenorganisaties, de VNG en MEE Nederland bestuurlijke, budgettaire en kwalitatieve afspraken te maken over de continuïteit van de cliëntondersteuning en over een zorgvuldig transitieplan voor de overheveling van de middelen voor cliëntondersteuning naar gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Van der Staaij