Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330597 nr. 331

30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 331 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het pgb in de zorg een onmisbaar instrument is voor het waarborgen van de optimale keuzevrijheid en eigen regie van de cliënt;

constaterende dat de verankering van het pgb in de Zorgverzekeringswet voor de aanspraak «thuisverpleging» nog niet gewaarborgd is;

verzoekt de regering, in de Zorgverzekeringswet een volwaardig pgb mogelijk te maken voor de nieuwe aanspraak «thuisverpleging» en de huidige MSVT, medisch specialistische verpleging thuis, dat gelijkwaardig is aan het pgb in de Wmo en kern-AWBZ,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Dik-Faber

Voortman