Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630583 nr. 2

30 583
Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de kansspelbelasting te wijzigen in verband met de heffing over kansspelen die via het internet worden gespeeld;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de kansspelbelasting wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel a wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel a door een puntkomma en onder verlettering van de onderdelen b en c tot respectievelijk c en d, een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. degene die gelegenheid geeft tot deelneming aan binnenlandse kansspelen welke via het internet worden gespeeld;.

2. In het tot onderdeel c verletterde onderdeel b wordt de zinsnede «niet zijnde casinospelen.» vervangen door: niet zijnde casinospelen of kansspelen welke via het internet worden gespeeld;.

3. In het tot onderdeel d verletterde onderdeel c wordt de zinsnede «de prijzen van buitenlandse kansspelen.» vervangen door: de prijzen van buitenlandse kansspelen, niet zijnde kansspelen welke via het internet worden gespeeld;.

4. Na het tot onderdeel d verletterde onderdeel c wordt een onderdeel e toegevoegd, luidende:

e. de binnen het Rijk wonende of gevestigde gerechtigden tot de prijzen van buitenlandse kansspelen welke via het internet worden gespeeld.

B. In artikel 2, eerste lid, onderdeel a, wordt «alsmede toestellen» vervangen door: alsmede fysieke toestellen.

C. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «letter a» vervangen door «onderdeel a of b». Voorts wordt «casinospelen» vervangen door: casinospelen of tot deelneming aan binnenlandse kansspelen welke via het internet worden gespeeld.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «letter b, of letter c» vervangen door: onderdeel c of d.

3. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. in de gevallen waarin artikel 1, onderdeel e, van toepassing is, naar het positieve verschil tussen de in een kalendermaand gewonnen prijzen en de in die kalendermaand gedane inzetten.

D. In artikel 4, eerste lid, wordt «Van de belasting is vrijgesteld:» vervangen door: Indien artikel 1, onderdeel c of d, van toepassing is, is van de belasting vrijgesteld:.

E. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «letter a» vervangen door: onderdeel a, b of e.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «letter b, of letter c» vervangen door: onderdeel c of d.

3. In het tweede lid wordt «Neemt degene» vervangen door: Neemt, in het geval waarin artikel 1, onderdeel c, van toepassing is, degene.

F. Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «letter a» vervangen door: onderdeel a of b.

2. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. De belasting is verschuldigd op de laatste dag van het tijdvak als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a.

3. In het derde lid wordt «letter a» vervangen door: onderdeel a.

G. In artikel 6 wordt «artikel 1, letter b» vervangen door: artikel 1, onderdeel c.

H. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 8a ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

1. In de gevallen waarin artikel 1, onderdeel e, van toepassing is, moet de belasting op aangifte worden voldaan.

2. De belasting is verschuldigd op de laatste dag van de kalendermaand als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en is van toepassing op tijdvakken die aanvangen na inwerkingtreding van deze wet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,