30 131
Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)

nr. 100
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN MILTENBURG C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER DE NR. 72

Ontvangen 2 februari 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 5 wordt na «voorzieningen» een zinsdeel ingevoegd, luidende: en de voorwaarden waaronder personen die aanspraak hebben op dergelijke voorzieningen recht hebben op het ontvangen van die voorziening in natura, het ontvangen van een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget.

II

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Het college van burgemeester en wethouders biedt personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening de keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbaar persoonsgebonden budget, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan.

III

Aan artikel 7, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

In artikel 6 van het wetsvoorstel wordt de keuze om naast zorg in natura ook een persoonsgebonden budget aan te bieden aan personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening, overgelaten aan het college van burgemeester en wethouders.

Ondergetekenden stellen voor om gemeenten te verplichten om burgers de keuze te geven tussen een voorziening in natura en een persoonsgebonden budget. Van deze regel kan alleen afgeweken worden indien er overwegende bezwaren bestaan tegen toekenning van een persoonsgebonden budget aan de betreffende persoon. Het te ontvangen bedrag dient voldoende te zijn om zorg in te kunnen kopen. Als gevolg van de wijziging van artikel 5 krijgt de gemeente de opdracht om de voorwaarden vast te stellen waaronder de keuzevrijheid vorm krijgt. Deze voorwaarden kunnen geen beperking inhouden van die keuzevrijheid.

De toevoeging in artikel 7 heeft tot gevolg dat het persoonsgebonden budget tevens kan worden aangewend als de individuele voorziening een bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan een woonruimte van het eigen huis betreft.

Van Miltenburg

Van der Vlies

Verbeet

Mosterd

Bakker

Rouvoet

Naar boven