Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829984 nr. 771

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 771 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2018

Hierbij doe ik uw Kamer het jaarverslag en de jaarrekening van ProRail BV over 2017 toekomen1. Deze stukken zijn vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (algemene vergadering) d.d. 18 mei 2018 waaraan namens de Staat de loco secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als gevolmachtigde heeft deelgenomen. Hierna worden de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen van de algemene vergadering kort weergegeven.

Jaarrekening 2017

De jaarrekening en de winstbestemming over 2017 zijn vastgesteld. Daarnaast is kwijting verleend aan de bestuurders en commissarissen van Railinfratrust BV en ProRail BV en is wegens het verlopen van de benoemingstermijn van de huidige accountant (EY) voor het boekjaar 2018 een nieuwe accountant benoemd (Deloitte).

Presentatie raad van bestuur

Tijdens de algemene vergadering van 18 mei jl. heeft de raad van bestuur een toelichting gegeven op de prestaties van ProRail over 2017 zoals die zijn vastgelegd in het jaarverslag. De raad van bestuur heeft nader toegelicht dat de operationele prestaties van ProRail op de meeste prestatie-indicatoren beter waren dan in het jaar 2016. Het is goed te constateren dat de prestaties van ProRail over 2017 een positieve lijn laten zien. Ik heb uw Kamer over deze prestaties en mijn oordeel daarover reeds eerder geïnformeerd.2 Ook is de raad van bestuur nader ingegaan op de voortgang van het programma European Rail Traffic Management System (ERTMS). De raad van bestuur onderschrijft het belang van een hiertoe kwantitatief en kwalitatief adequaat ingerichte programma-organisatie en van een zorgvuldige inbedding hiervan binnen ProRail. Om dit te realiseren, wordt een zorgvuldig proces doorlopen ter voorbereiding op de overname door ProRail van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma als opdrachtnemer. Door middel van voortgangsrapportages zal uw Kamer – zoals gebruikelijk – worden geïnformeerd over de verdere voortgang van dit programma. De aandeelhouder heeft voorts gewezen op het belang van informatietechnologie (IT) voor de ProRail-organisatie en het mitigeren van risico’s die daarmee verband houden. ProRail heeft aangegeven dat kennis en ontwikkeling van IT binnen ProRail een belangrijk onderwerp is waar ook de komende jaren veel aandacht voor zal zijn. Tevens is door de raad van bestuur gemeld dat ProRail ca. 645 hectare grond langs het spoor heeft aangekocht van een private partij, Bakkhe. Dit past binnen het beleid van ProRail om gronden, die zij nodig heeft voor het verrichten van haar operatie, in eigendom te hebben. Hierdoor wordt de voortgang van belangrijke projecten langs het spoor zeker gesteld.3 Tot slot is de raad van bestuur kort ingegaan op de omvorming van ProRail naar een zbo. Door zowel de raad van bestuur, de raad van commissarissen als door de aandeelhouder is uitgesproken dat de samenwerking in dat kader goed verloopt. U zult op korte termijn separaat worden geïnformeerd over het proces van de omvorming van ProRail.

Strategie

In het kader van dit agendapunt heeft de raad van bestuur een presentatie gegeven over het proces dat wordt doorlopen om te komen tot een herijking van de strategie van ProRail. Ik heb uw Kamer in mijn brief van 22 december 2017 reeds hierover geïnformeerd.4 De voorgenomen strategiewijziging vloeit voort uit de uitdagingen die ProRail ziet ten aanzien van de capaciteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid op het spoor. Deze drie uitdagingen hebben tot de volgende drie ambities van ProRail geleid: ProRail Verbindt, Verbetert en Verduurzaamt. Ik vind het belangrijk dat ProRail samen met mijn departement en de stakeholders een gedragen strategie tot stand brengt. De raad van bestuur heeft toegelicht dat ProRail de voorgenomen strategiewijziging daarom met stakeholders bespreekt teneinde tot een gedragen strategie te komen. Over de ontwikkeling van de strategie zal ProRail mij daarom blijven rapporteren. De wijziging van de strategie zal door middel van een aandeelhoudersbesluit naar verwachting in het najaar van 2018 worden bekrachtigd. Daarna zal ik uw Kamer hierover informeren.

Strategisch personeelsbeleid

Tijdens de algemene vergadering van 24 november 2017 is de fte-stijging binnen ProRail besproken en is ProRail verzocht om een nadere toelichting hierover te geven.5 ProRail heeft mijn departement nader geïnformeerd over de reden voor de toename van het aantal fte’s die voor een groot deel verband houdt met het uitvoeren van nieuwe activiteiten6 alsmede het meetellen van inhuur tot de formatieve bezetting. Tijdens de algemene vergadering op 18 mei jl. is daarom gesproken over de wijze waarop ProRail het strategisch personeelsbeleid verder ontwikkelt. ProRail heeft, ook in het licht van het werken aan een nieuwe strategie, toegelicht dat haar strategisch personeelsbeleid, inclusief de sturing op aantallen fte’s, er ook op is gericht meer inzicht en transparantie te creëren over de gewenste omvang en samenstelling van de formatie. Het gaat hierbij onder andere om de afweging wat in eigen beheer moet worden uitgevoerd en wat kan worden uitbesteed. Hierbij is door de aandeelhouder aangegeven geïnformeerd te willen blijven over het beleid dat ProRail hierop voert. Ik vind het belangrijk dat ProRail een doelmatige, doeltreffende en slanke organisatie is, die ook op dit soort aspecten tot de internationale top behoort. Het is aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur hieraan concrete invulling te geven.

Herbenoeming J.G.M. Alders

De eerste zittingstermijn (vier jaar) van de president-commissaris, de heer J.G.M. Alders, komt op 29 juni 2018 ten einde. De raad van commissarissen heeft de heer J.G.M. Alders daarom voorgedragen voor een herbenoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen voor een tweede zittingstermijn. Deze voordracht wordt ondersteund door de raad van bestuur. Gezien zijn uitgebreide kennis van en ervaring met het publieke domein, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en in het licht van zijn goede functioneren gedurende de afgelopen termijn heb ik, conform de statuten van Railinfratrust BV en ProRail BV, besloten om de heer J.G.M. Alders te herbenoemen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 984, nr. 761.

X Noot
3

Over een eerdere aankoop van grond langs het spoor is uw Kamer bij brief van 22 december 2017 geïnformeerd, zie Kamerstuk 29 983, nr. 738.

X Noot
4

Kamerstuk 29 983, nr. 738.

X Noot
5

Kamerstuk 29 983, nr. 738.

X Noot
6

Zie ook Kamerstuk 34 725 A, nr. 1, onder D.