Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2004-2005
Kamerstuk 29687 nr. 8

Gepubliceerd op 25 november 2004
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 687
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school, alsmede wijziging van die wet, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra met het oog op het jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van andere dan gemeentelijke of niet door de gemeente in stand gehouden scholen

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID VAN BOCHOVE C.S.

Ontvangen 23 november 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 76u worden na het eerste lid twee nieuwe leden ingevoegd, luidend:

1a. Bij toepassing van het eerste lid stellen burgemeester en wethouders en het bevoegd gezag van de desbetreffende school gezamenlijk vast of voorzieningen in een slechte bouwkundige staat verkeren als gevolg van het verwijtbaar nalaten van noodzakelijk onderhoud. Indien dat het geval is, vindt verrekening plaats van de daarmee gemoeide kosten.

1b. De gemeenteraad en het bevoegd gezag van de andere dan gemeentelijke scholen treffen gezamenlijk een voorziening voor het beslechten van geschillen die zich bij de toepassing van lid 1a voordoen.

II

Na artikel V wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Va. OVERGANGSBEPALING VERREKENING KOSTEN ACHTERSTALLIG ONDERHOUD VANWEGE OVERHEVELING TAAK EN BUDGET VOOR AANPASSINGEN IN ONDERWIJSHUISVESTING VAN GEMEENTE NAAR SCHOOL

1. In het kader van de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting zoals geregeld in artikel I, onderdelen A en C, stellen burgemeester en wethouders en het bevoegd gezag van de andere dan gemeentelijke scholen gezamenlijk vast of voorzieningen in een slechte bouwkundige staat verkeren als gevolg van het verwijtbaar nalaten van noodzakelijk onderhoud. Indien dat het geval is, betaalt het gemeentebestuur de daarmee gemoeide kosten.

2. De gemeenteraad en het bevoegd gezag van de andere dan gemeentelijke scholen treffen een voorziening om geschillen te beslechten die zich bij de toepassing van het eerste lid voordoen.

Toelichting

Achterstallig onderhoud vormt een mogelijk probleem bij overdracht van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting. Het verdient aanbeveling om ervoor te zorgen dat gemeenten en schoolbesturen rondom de verrekening van achterstallig onderhoud, in de zin van het in slechte staat verkeren van onderwijshuisvestingsvoorzieningen als gevolg van verwijtbaar nagelaten noodzakelijk onderhoud, onderling afspraken maken. Dit geldt overigens niet alleen voor het moment waarop de zorg voor aanpassingen wordt overgeheveld naar de schoolbesturen, maar ook voor het moment waarop onderhoudsverantwoordelijkheid voor de gebouwen bij buitengebruikstelling weer bij de gemeenten komt te liggen.

Dit amendement leidt tot een verplichting dat in beide genoemde gevallen:

A. burgemeester en wethouders en schoolbesturen overleggen of en zo ja in hoeverre sprake is van verwijtbaar nalaten van noodzakelijk onderhoud, en ook

B. gemeenteraad en schoolbesturen gezamenlijk een voorziening treffen om geschillen te beslechten die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

Van Bochove

Balemans

Lambrechts


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl