28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 174 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 20 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat supermarkten met enige regelmaat eenzijdig prijsverlagingen aan producenten opleggen;

constaterende dat inkoopmacht ook marktmacht is;

van mening dat misbruik van inkoopmacht effectiever aangepakt moet worden;

verzoekt de regering, met de Autoriteit Consument & Markt te overleggen hoe gevallen van misbruik van inkoopmacht actiever opgespoord en bestreden kunnen worden en daarbij specifiek aandacht te besteden aan de inkoopmacht van supermarktformules;

verzoekt de regering tevens, voor de begrotingsbehandeling in 2016 over de uitkomsten aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven