28 966
Waterketen

nr. 15
VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 14 februari 2008

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bij brief van 13 december 2007 (07-VROM-B-076) inzake de rioleringsproblematiek van de gemeente Moerdijk.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft deze vragen beantwoord bij brief van 13 februari 2008.

Vragen en antwoorden, voorzien van een inleiding, zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Koopmans

De griffier van de commissie,

Van der Leeden

Bij brief van 13 december 2007 heeft de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Minister van VROM een aantal vragen gesteld over de regelgeving met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater door particulieren en aandacht gevraagd voor de rioleringsproblematiek in de gemeente Moerdijk. Omdat het hier om het direct lozen op oppervlaktewater gaat zal ik de vragen beantwoorden. Ik zal eerst ingaan op de algemene vragen over de regelgeving en daarna op de situatie van de inwoners van de gemeente Moerdijk.

1 en 2

Is het waar dat een wijziging van het «Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater» in voorbereiding is, waarmee afgeweken kan worden van de eis van een septic tank van zes kubieke meter als minimale voorziening, zoals in het huidige besluit is opgenomen?

Zo ja, wanneer wordt het Lozingsbesluit conform eerdere toezeggingen (zie bijvoorbeeld het antwoord op de gestelde vragen in Kamerstuk 19 826 nummer 24) aangepast?

Per 1 januari is het Besluit lozing afvalwater van huishoudens van kracht. Dat vervangt (voor lozingen vanuit huishoudens) het oude Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater. In het Besluit lozing afvalwater huishoudens is de gevraagde wijziging opgenomen.

3

Kunt u bevestigen dat, vooruitlopend op de aanpassing van het genoemde Lozingenbesluit, het gebruik van kleinere septic tanks is toegestaan indien in samenwerking tussen de gemeente, het waterschap en de provincie een integraal plan is uitgewerkt voor een gebiedsgerichte aanpak van het afvalwater in het buitengebied?

Het nieuwe Besluit lozing afvalwater huishoudens biedt het bevoegd gezag (in dit geval de waterkwaliteitsbeheerder) de mogelijkheid om het lozen vanuit een particulier huishouden met een kleinere septic tank dan zes kubieke meter toe te staan. Dat kan als een andere, kleinere zuiveringsvoorziening een gelijkwaardig zuiveringsresultaat heeft of als in de specifieke situatie het belang van de bescherming van het oppervlaktewater zich niet tegen het lozen door middel van een kleinere voorziening met een lager zuiveringsrendement verzet.

Het integrale plan, waar in de vraag op wordt gedoeld is hier niet aan de orde, omdat het betrekking heeft op situaties waarin particulieren niet zelf zuiveren, maar de gemeente dit doet in kader van haar afvalwaterzorgplicht.

4

Indien u, anders dan op basis van eerdere toezeggingen kon worden verwacht, niet van plan bent om in het nieuwe Lozingenbesluit een kleinere septic tank toe te staan, kunt u dan uiteenzetten waarom u dit niet wilt toestaan, zelfs wanneer sprake is van een gelijkwaardig zuiveringsresultaat ten opzichte van een septic tank van minimaal zes kubieke meter?

Die mogelijkheid wordt dus wel geboden.

Uitwerking voor de inwoners van de gemeente Moerdijk

Met betrekking tot de in de brief van de commissie gesignaleerde problematiek kunnen de inwoners van de gemeente Moerdijk nu bij de waterkwaliteitsbeheerder een aanvraag doen om door middel van een kleinere septic tank te mogen (blijven) lozen. Bij het beantwoorden van die vraag spelen verschillende lokale omstandigheden een rol, zoals het type, de omvang en de kwetsbaarheid van het oppervlaktewater waarop geloosd wordt en de hoeveelheid en de omvang van de lozingen die in dat oppervlaktewater plaatsvinden.

Mocht de reactie van de waterkwaliteitsbeheerder op de aanvraag afwijzend zijn en de betrokken burgers het met die afwijzing niet eens zijn, dan kunnen zij tegen de afwijzing in beroep gaan. Op deze wijze is de rechtsbescherming van de betrokken burgers gewaarborgd. Ik ga er vanuit dat door de inwerkingtreding van het Besluit lozing afvalwater van huishoudens er nu voldoende mogelijkheden zijn om de inwoners van de gemeente Moerdijk tegemoet te komen.

Overigens merk ik hierbij op dat in zijn algemeenheid de kosten die particulieren moeten maken voor het aanleggen van een septic tank van zes kubieke meter als redelijk kunnen worden beschouwd. Vandaar ook dat een dergelijke septic tank al meer dan 10 jaar de basis vormt voor de regelgeving voor kleine lozingen van huishoudelijk afvalwater.

De nieuwe regelgeving biedt de waterkwaliteitsbeheerder in situaties waarin het aanbrengen van een dergelijke voorziening geen milieuhygiënisch doel dient de mogelijkheid de eis af te zwakken. Het simpele feit dat een kleine septic tank goedkoper is dan een grote is geen reden om van de eis van een septic tank van zes kubieke meter af te stappen. De effecten van de lozing voor het oppervlaktewater geven de doorslag.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van Gent (GL), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), ondervoorzitter, Depla (PvdA), Van Bochove (CDA), Koopmans (CDA), voorzitter, Spies (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), Haverkamp (CDA), De Krom (VVD), Samsom (PvdA), Boelhouwer (PvdA), Roefs (PvdA), Neppérus (VVD), Van Leeuwen (SP), Jansen (SP), Van der Burg (VVD), Van Heugten (CDA), Vermeij (PvdA), Madlener (PVV), Ouwehand (PvdD), Bilder (CDA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU).

Plv. leden: Duyvendak (GL), Van der Vlies (SGP), Polderman (SP), Remkes (VVD), Jacobi (PvdA), Hessels (CDA), Koppejan (CDA), Ormel (CDA), Koşer Kaya (D66), Leijten (SP), Schreijer-Pierik (CDA), Kamp (VVD), Timmer (PvdA), Waalkens (PvdA), Vos (PvdA), Zijlstra (VVD), Langkamp (SP), Gerkens (SP), Van Beek (VVD), Schermers (CDA), Besselink (PvdA), Agema (PVV), Thieme (PvdD), Vietsch (CDA) en Ortega-Martijn (CU).

Naar boven