Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328874 nr. A

28 874
Uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten

A
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

Voorstel van wet

In de aanhef luidde de zinsnede «Alzo Wij in overweging genomen hebben»: Alzo wij in overweging genomen hebben.

ARTIKEL I

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 51

In artikel 51 onderdeel f, sub 2 luidde het woord financiëlezekerheidsovereenkomst: financiële-zekerheidsovereenkomst.

Artikel 53

In artikel 53 lid 3 luidde het woord «tijdstip»: tijdtip.

ARTIKEL II

Faillissementswet

In de artikelen 63c en 241 c was in de eerste zin niet opgenomen: opdracht tot verrekening.

Artikel 309a was niet opgenomen.

Memorie van toelichting

In de tweede alinea van de paragraaf «Algemeen» luidde de verwijzing naar artikel 2 lid 1 sub m: artikel 3 lid 1 sub m.

In de op een na laatste alinea van de paragraaf «Algemeen» waren de afkortingen «Wtk 1992», «Wtv» en «Wtn» niet opgenomen.

In de laatste alinea van de paragraaf «Reikwijdte van de Richtlijn» was de zin «In dat verband wordt verwezen naar de toelichting op artikel 7:52 BW.» niet opgenomen.

In de eerste alinea van de paragraaf «Formaliteiten» waren de woorden «(eventueel ook elektronisch vastgelegd)» niet opgenomen.

In de zesde alinea van de paragraaf «Uitoefening pandrecht en gebruiksrecht» luidde het zinsdeel «(artikel 6:127 en volgende BW en artikel 53 en 234 Faillissementswet)»: (artikel 6:127 en volgenden BW en artikel 53 en 234 Faillissementswet)

In de laatste zin van de laatste alinea van de paragraaf «Uitoefening pandrecht en gebruiksrecht» waren de woorden «over een goed» niet opgenomen.

In de derde alinea van de paragraaf «Verrekenbeding» luidde de verwijzing naar artikel 7 lid 2 Richtlijn: artikel 7 lid 3 Richtlijn.

In de laatste alinea van de paragraaf «Conflictenrecht» was de zin «In afwijking daarvan worden rechten en verplichtingen uit een financiëlezekerheidsovereenkomst jegens een systeem in de zin van artikel 212a Faillissementswet beheerst door artikel 212 e Faillissementswet in geval van een insolventieprocedure.» niet opgenomen.

Artikel I Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 51

In de vierde alinea waren de woorden «waarin «verzuim» is geregeld als een dergelijke wettelijke omstandigheid» niet opgenomen.

Artikel 52

De derde alinea luidde: «Op grond van het voorgaande zouden overeenkomsten tussen twee rechtspersonen respectievelijk ondernemingen die niet tot de hiervoor genoemde instellingen behoren, buiten de reikwijdte van het wetsvoorstel kunnen vallen. Daarvoor ontbreekt echter een reden.

Artikel 52 sluit de toepasselijkheid van titel 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend uit voor financiëlezekerheidsovereenkomsten waarbij een natuurlijke persoon partij is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.»

De alinea's vier, vijf, zes, zeven, acht en negen waren niet opgenomen.

Artikel II Faillissementswet

Artikel 63b/241b

In de eerste alinea luidden de woorden «De onmiddellijke uitwinning van verpande goederen»: De onmiddellijk uitwinning van verpande goederen.

In de laatste alinea kwamen de woorden «zoals voorraden en machines» en «(geld dat op een rekening of deposito is gecrediteerd en effecten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn)» niet voor.

Artikel 63c/241c

In de tweede alinea was de zin «Ook is een vergelijkbare bepaling opgenomen in artikel 71 , lid 9, Wtk 1992, met betrekking tot de Noodregeling ten aanzien van een kredietinstelling.» niet opgenomen.

In de vijfde alinea waren de woorden «of een opdracht tot verrekening» niet opgenomen.

Artikel VIII Voorwaardelijke wijziging Faillissementswet en Artikel IX Voorwaardelijke wijziging Wet toezicht kredietwezen 1992

In de eerste alinea luidden de woorden «geïntroduceerde bepalingen»: geïntroduceerde bepaling.

Artikel V Wet toezicht kredietwezen 1992, Artikel VI Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en Artikel VII Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

In de eerste zin waren de afkortingen «Wtv» en «Wtn» niet opgenomen. De laatste twee zinnen waren niet opgenomen.