28 870
Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

nr. 68
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BRULS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 44

Ontvangen 28 augustus 2003

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 31, tweede lid, wordt de punt aan het slot van onderdeel n gewijzigd in een puntkomma en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. inkomsten uit arbeid gedurende ten hoogste zes aaneengesloten maanden tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 163,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt en dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling.

Toelichting

Gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om in individuele gevallen te bepalen dat een deel van de inkomsten uit arbeid gedurende maximaal een half jaar niet worden verrekend met de bijstand. Doel hiervan is om mensen met een uitkering te stimuleren een gehele of gedeeltelijke baan te accepteren.

Bruls

Weekers

Bakker

Naar boven