28 870
Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

nr. 44
AMENDEMENT VAN HET LID BRULS

Ontvangen 26 augustus 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 31, tweede lid, wordt de punt aan het slot van onderdeel n gewijzigd in een puntkomma en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. inkomsten uit arbeid gedurende ten hoogste zes aaneengesloten maanden tot een maximum van 25 procent van de uitkering per maand, beide voor zover hij algemene bijstand ontvangt en dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling.

Toelichting

Gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om in individuele gevallen te bepalen dat een deel van de inkomsten uit arbeid gedurende maximaal een half jaar niet worden verrekend met de bijstand. Doel hiervan is om mensen met een uitkering te stimuleren een gehele of gedeeltelijke baan te accepteren.

Bruls

Naar boven