Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328665 nr. 11

28 665
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID GERKENS

Ontvangen 9 december 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel H, artikel 72n, vierde lid, komt te luiden:

4. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, geldt in het geval van elektriciteit opgewekt door warmtekrachtkoppeling dat slechts subsidie wordt verstrekt voor de certificaten die overeenkomen met een opgewekte hoeveelheid elektriciteit van ten hoogste 1000 GWh per jaar en die op een bij ministeriële regeling te bepalen wijze gerelateerd zijn aan de mate van vermindering van de uitstoot van kooldioxide door de producent.

II

In artikel III, derde lid, vervallen in de eerste zin de woorden: onderdeel a,.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de subsidie voor elektriciteit opgewekt door wind niet langer aan een maximum gebonden is.

Gerkens