Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200627859 nr. 6

27 859
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

30 300 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

nr. 6
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2005

Met deze brief wordt u geïnformeerd over het slagingspercentage van gemeenten voor de audit betreffende de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA-audit) en de correctheid van adressen in de GBA.

Aanleiding daarvoor zijn de opmerkingen die leden van uw Kamer over dit onderwerp hebben gemaakt tijdens het overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de voor de GBA eerstverantwoordelijke minister Pechtold en ondergetekende over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 21 november 2005.

De GBA-audit wordt eens in de drie jaar bij gemeenten door een auditinstelling uitgevoerd en bestaat uit drie delen. In het inhoudelijk deel wordt een administratieve controle uitgevoerd op de inhoudelijke juistheid van de gegevens die zijn opgenomen op persoonslijsten. In het procesmatige deel worden de processen back-up, uitwijk en herstel, en beveiliging getoetst. In het privacydeel worden de privacytechnische voorzieningen getoetst.

De audit is daarmee een administratieve controle op de kwaliteit van de GBA bij gemeenten en de wijze waarop de gemeenten de GBA wet- en regelgeving uitvoeren.

Een gemeente slaagt pas voor de audit als deze voor alle drie de onderdelen afzonderlijk binnen een bepaalde foutmarge blijft. Het slagingspercentage wordt vooral beïnvloed door het procesmatige deel van de audit. Dit onderdeel is erop gericht om vast te stellen of een gemeente voldoende maatregelen heeft getroffen om het beheer en de beveiliging rond de GBA op de juiste wijze uit te kunnen oefenen. Er wordt enerzijds gekeken naar de vastgelegde procedures (de opzet). Daarnaast wordt onderzocht of de medewerkers van de gemeenten de procedures ook kennen (het bestaan) en of er ook dienovereenkomstig wordt gewerkt (de werking).

De eisen die worden gesteld in de audit liggen hoog. Alleen gemeenten die geen of zeer weinig fouten hebben slagen.

In het inhoudelijk deel van de GBA-audit wordt gecontroleerd of persoonsgegevens correct zijn opgenomen in de GBA. Het percentage gemeenten dat voor dit inhoudelijke (en belangrijkste) deel slaagt, ligt op ruim 90%. Dit betekent overigens niet dat 10% van de adressen niet goed geregistreerd zou zijn. Er is slechts sprake van dat op 10% van de persoonslijsten één of enkele fouten staan. Dit kunnen ook punten, komma’s of schrijffouten zijn die op de verkeerde plaats op de persoonlijst zijn opgenomen.

In een onderzoek dat in 2002 is gedaan naar kwaliteit van de adresgegevens in de GBA (of het adres daadwerkelijk klopt) is gebleken dat 97,3% van alle onderzochte adressen in Nederland toen juist was opgenomen in de GBA. Van de overige 2,7% gecontroleerde adressen, kon in 1,2% van de gevallen de betreffende persoon niet bereikt worden en is 1,5% daadwerkelijk onjuist gebleken.

De redenering dat 10% van de adressen onjuist zou zijn omdat uit de audit is gebleken dat 10% niet slaagt voor het inhoudelijke deel van de audit, is derhalve niet juist.

Doel van de GBA is en blijft het efficiënt en betrouwbaar verzamelen, vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voortdurend bezig de kwaliteit van het GBA-systeem en de GBA-gegevens te verhogen. In dat kader worden in de komende tijd enkele belangrijke maatregelen genomen.

In de eerste plaats zal het programma Modernisering GBA, dat vooral is opgezet om het systeem van gegevenslevering en actualisering beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers, belangrijke extra mogelijkheden gaan bieden om fouten en onvolkomenheden in de GBA-gegevens op tijd op te sporen. In de tweede plaats zal het invoeren van de GBA als basisregistratie, waarvoor het wetsontwerp u op korte termijn zal bereiken, een systeem van verplicht gegevensgebruik en verplichte terugmelding van foutvermoedens introduceren, waardoor een krachtig correctiemechanisme ontstaat.

In het kader van de voortdurende aandacht voor kwaliteitsverhoging van GBA-systeem en -gegevens is aan het eind van de tweede driejaarsronde van GBA-audits de auditsystematiek geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat gemeenten de huidige systematiek als onvoldoende effectief beschouwen, omdat de frequentie te laag is en de gemeentelijke maatregelen ter verhoging van de kwaliteit te veel worden geplaatst in het licht van het willen slagen voor de audit. De gemeenten realiseren zich dat de kwaliteit zelf centraal dient te staan, en dat zij daar zelf een hoofdverantwoordelijkheid voor dragen. Inmiddels wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en vertegenwoordigers van de GBA-afnemers uitwerking gegeven aan een daarop toegesneden auditsystematiek. U zult hierover binnenkort nader worden geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes