Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 73

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 73
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2000

In november 1998, bij een AO over het programma «Van Montfrans», deed ik de toezegging een programma te zullen starten waarin «aandacht zal worden besteed aan het onderwerp bestuurlijke informatievoorziening».

Op 4 juni 1999 heb ik u in een brief (26 200 VI, nr. 54) gemeld dat er een programma is gestart met als doel de bestuurlijke informatievoorziening op het terrein jeugd te verbeteren (BIV-jeugd). Ik deed de toezegging u in mei 2000 te informeren over de onderwerpen die in dit programma worden opgenomen.

Hieronder treft u een overzicht aan van a) afgeronde en lopende projecten en b) projecten in een startfase

a. Afgeronde en lopende projecten

Project Verantwoordingsinformatie Jeugd en Geweld (VI-JG of Van Zijl I)

Aanleiding: wens van de werkgroep Van Zijl om over de besteding van de intensiveringsgelden Jeugd en Geweld geïnformeerd te worden.

Doel: Informatie over de elf projecten in vaste formats verzamelen en in rapportages samenvatten ten behoeve van de (financiële) verantwoording aan de Tweede Kamer.

Status: dit project is afgerond. In 1999 is de Kamer via drie brieven geïnformeerd over de manier waarop de informatie zal worden verstrekt en is per project informatie gepresenteerd (vergaderjaar 1998–1999, 26 200 VI, nr. 54, 4 juni 1999; vergaderjaar 1999–2000, 26 800 VI, nr. 40, 2 november 1999; vergaderjaar 1999–2000, 26 800 VI, nr. 47, 10 december 1999). In het kader van de financiële verantwoording is in maart 2000 per project aangegeven welke doelen zijn bereikt en welke middelen daarvoor zijn ingezet.

Project Van Zijl II

Aanleiding: de wens van de Tweede Kamer om ook in 2000 over de onderwerpen in Van Zijl I geïnformeerd te worden.

Doel: Voortzetting van de informatievoorziening VI-JG, met inbegrip van de besteding van de «fiscaliseringsgelden Dienst Omroepbijdragen».

Status: het project loopt. In juni 2000 komt een overzicht beschikbaar van de resultaatdoelen 2000.

Project: Informatievoorziening programma «Van Montfrans»

Aanleiding: de belangstelling voor resultaten die worden geboekt door dit programma.

Doel: presenteren van informatie over doelstellingen en bereikte resultaten, analoog aan de manier waarop dat in het project Van Zijl I/II gebeurt.

Status: het project loopt. De doelstellingen in 2000, de realisaties in 1999 en de doelstellingen voor 2001 worden geïnventariseerd. Het project moet voor het eind van het jaar zijn afgerond.

Project: Gegevenslevering Justitie aan het CIJ

Aanleiding: verplichting van de Raad voor de Kinderbescherming, de Justitiële Jeugdinrichtingen en de Instellingen voor Voogdij en Gezinsvoogdij om gegevens te gaan leveren aan het Centraal Informatiepunt Jeugdzorg.

Doel: op gang brengen van de gegevenslevering, door wegnemen van technische en organisatorische belemmeringen.

Status: het project loopt. Het project is volgens de nu gehanteerde planning voor het eind van het jaar afgerond.

Project: Inventarisatie Informatiebronnen Criminaliteit

Aanleiding: ontbreken van overzicht over bronnen en verbeterinitiatieven op het terrein van informatie over aard en omvang van de (jeugd)- criminaliteit.

Doel: het verkrijgen van een systematisch overzicht, dat onder andere gebruikt kan worden om nog onbekende en ongebruikte bronnen te gaan «aanboren» of om lopende initiatieven ter verbetering te gaan ondersteunen.

Status: het project loopt. De inventarisatie wordt mede onder begeleiding van het WODC uitgevoerd. In de zomer van 2000 is er een eerste product beschikbaar.

b. Projecten in een startfase

Project: Informatiebehoefte over de Bureaus Jeugdzorg

Aanleiding: signalen dat de informatievoorziening (inhoudelijk en procedureel) over de Bureaus Jeugdzorg niet goed past in de huidige opzet van het Intersectoraal Informatiesysteem, ISIS. Het CIJ voorziet problemen wanneer er geen goede aansluiting tot stand komt.

Doel: een vooronderzoek naar de informatievoorziening over de Bureaus Jeugdzorg.

Status: startnotitie is in ontwikkeling. Een en ander in overleg met het CIJ.

Project: Quick Scan naar de I&A-begroting van de Stichting Halt Nederland

Aanleiding: er zijn vragen over de inrichting en exploitatie (nu en in de toekomst) van het geautomatiseerde systeem.

Doel: informatie over de noodzaak en omvang van de begrotingsposten van de I&A-begroting van Halt Nederland, in relatie tot:

– De in 2000 en komende jaren te bereiken doelstellingen

– De professionalisering van de Halt-organisatie

– De behoefte aan bestuurlijke informatie van het Ministerie van Justitie

– De implementatie in 2000 van de «normering en kostprijsbepaling Halt»

Status: er is een offerteaanvraag opgesteld en verzonden aan een aantal externe adviesbureaus.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals