Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 66

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 66
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

9 november 1999

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de agentschappen «Immigratie- en Naturalisatiedienst», «Dienst Justitiële Inrichtingen», «Centraal Justitieel Incasso Bureau» en «Korps Landelijke Politiediensten» voor het jaar 2000 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake deze agentschappen.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .... 19.., Stb. .. Begroting 2000, Ministerie van Justitie (VI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)

    
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
   verplichtingen uitgaven
   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
  TOTAAL  9 362 7924 248 650
       
01 Algemeen  391 940177 854
 01Personeel en materieel ministerie262 153118 960262 153118 960
 03Bijdragen en contributies2 0409262 190994
 04Post-actieven3 5991 6333 5991 633
 05Vervallen
 06Onvoorzien500227500227
 07Loonbijstelling0000
 08Prijsbijstelling40 20918 24640 20918 246
 09Diversen60 67827 53460 67827 534
 11Internationale samenwerking2 2151 0052 2151 005
 13Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum18 8588 55720 3589 238
 14Adviescolleges38173817
       
07 Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken  2 556 1871 159 947
 01Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst533 668242 168533 668242 168
 02Opvang asielzoekers2 022 519917 7792 022 519917 779
       
08 Preventie, Jeugd en Sancties  3 426 3151 554 794
 01Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming212 15196 270212 15196 270
 02Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering934 607424 106904 232410 323
 03Schadefonds geweldsmisdrijven3 7621 7073 7621 707
 04Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau81 49136 97981 49136 979
 05Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen2 175 718987 2982 175 718987 298
 06Bestuurszaken47 96121 76447 96121 764
 07College van toezicht op de kansspelen1 0004541 000454
       
09 Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand  2 351 3421 066 992
 01Vervallen    
 02Vervallen    
 03Vervallen    
 04Vervallen    
 05Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche1 721 618781 2361 721 618781 236
 06Gerechtskosten76 51634 72176 51634 721
 07Gefinancierde Rechtsbijstand535 790243 131535 790243 131
 08Schuldsanering17 4187 90417 4187 904
       
10 Rechtshandhaving  637 008289 062
 01Nederlands Forensisch Instituut38 45917 45238 45917 452
 02Bijzondere uitgaven Rechtshandhaving66 45330 15566 45330 155
 03Personeel en materieel overige diensten89 33540 53889 33540 538
 04Bijdrage Korps Landelijke Politiediensten439 263199 329439 263199 329
 05Geheime uitgaven3 4981 5873 4981 587

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .... 19.., Stb. .. Begroting 2000, Ministerie van Justitie (VI) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)

   (1)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
    ontvangsten
   NLG1000EUR1000
  TOTAAL2 140 553864 544
     
01 Algemeen13 6366 188
 01Diverse ontvangsten ministerie13 6366 188
 02Vervallen
     
     
07 Internationale aangelegenheden en Vreemdelingenzaken426 483193 530
 01Diverse ontvangsten Vreemdelingenzaken426 483193 530
     
08 Preventie, Jeugd en Sancties292 950132 935
 01Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering275 350124 948
 02Ontvangsten DBZ17 6007 987
     
09 Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand1 172 135531 892
 01Vervallen
 02Boeten en Transacties908 285412 162
 03Griffierechten215 75097 903
 04Diverse ontvangsten Rechtspraak39 00017 697
 05Diverse ontvangsten Rechtsbijstand9 1004 129
     
10 Rechtshandhaving235 349106 797
 01Diverse ontvangsten politie235 349106 797
 02Geheime ontvangstenpmpm

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .... 19.., Stb. .. Begroting 2000, Ministerie van Justitie (VI) Onderdeel agentschappen (bedragen x f 1000)

     
Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingEUR1000
01 Immigratie- en Naturalisatiedienst  
  Totale baten547 081248 255
  Totale lasten547 081248 255
  Saldo van baten en lasten00
  Totale kapitaaluitgaven103 79247 099
  Totale kapitaalontvangsten77 81635 311
     
02 Dienst Justitiële Inrichtingen  
  Totale baten2 463 3501 117 819
  Totale lasten2 463 4261 117 854
  Saldo van baten en lasten– 76– 34
  Totale kapitaaluitgaven422 420191 686
  Totale kapitaalontvangsten337 498153 150
     
03 Centraal Justitieel Incasso Bureau  
  Totale baten82 67937 518
  Totale lasten82 67937 518
  Saldo van baten en lasten00
  Totale kapitaaluitgaven12 3475 603
  Totale kapitaalontvangsten12 8285 821
     
04 Korps Landelijke Politiediensten  
  Totale baten481 297218 403
  Totale lasten477 460216 662
  Saldo van baten en lasten3 8371 741
  Totale kapitaaluitgaven288 330130 838
  Totale kapitaalontvangsten241 600109 633

Mij bekend,

De Minister van Justitie,