26 631
Modernisering AWBZ

nr. 113
MOTIE VAN HET LID VIETSCH C.S.

Voorgesteld 16 november 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

– de periode tussen het tijdstip van zorgverlening en het krijgen van een rekening voor eigen bijdrage zo kort mogelijk moet zijn;

– deze periode soms drie jaar of meer bedraagt;

overwegende, dat

– na een dergelijk tijdsverloop rekeningen niet meer te controleren zijn;

– cliënten er geen rekening meer hebben gehouden dat er nog een rekening komt;

verzoekt de regering geen rekeningen meer te laten versturen voor eigen bijdragen voor zorg die langer dan twee jaar daarvoor is verleend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vietsch

Van Miltenburg

Koser Kaya

Naar boven