Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201026488 nr. 240

26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 240 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2010

Donderdag 20 mei jl. heeft uw Kamer over het project Vervanging F-16 per motie uitspraken gedaan, waaronder het verstrekkende verzoek niet langer te investeren in het eerste JSF-testtoestel en niet meer deel te nemen aan de testfase. Zowel tijdens als na afloop van de beraadslagingen heb ik gewezen op de demissionaire status van het kabinet. Deze houdt onder meer in dat het kabinet niet de vrijheid heeft bij de uitvoering van moties onomkeerbare besluiten te nemen die ingrijpende gevolgen hebben voor het beleid van het komende kabinet. Hierbij informeer ik u over de besluitvorming van de ministerraad ter zake.

De desbetreffende motie van het lid Eijsink c.s. (Kamerstuk 26 488, nr. 236) verzoekt het kabinet, onder de financiële condities die daarover vorig jaar met de Kamer gewisseld zijn, per directe ingang de investeringen in het eerste JSF-testtoestel terug te draaien en af te zien van de deelneming aan de operationele testfase (IOT&E) van het JSF-project. Het kabinet zal met de Amerikaanse overheid de ontstane situatie inventariseren, mede in het licht van de contractuele afspraken. De Kamer zal daarover later worden geïnformeerd.

De motie van het lid Van Velzen c.s. (Kamerstuk 26 488, nr. 235) verzoekt het kabinet vooruitlopend op een definitief besluit over de opvolging van de F-16 geen nieuwe verplichtingen meer aan te gaan voor directe en indirecte investeringen in het kader van de aanschaf van de JSF. In de brief van 17 mei jl. over de stand van zaken van de projecten NH-90 en Vervanging F-16 heeft het kabinet al meegedeeld tot het moment van verdere besluitvorming geen nadere verplichtingen aan te gaan en geen onomkeerbare stappen te zetten.

De motie van het lid Peters c.s. (Kamerstuk 26 488, nr. 237) verzoekt het kabinet de beide tot dusver uitgevoerde kandidatenvergelijkingen niet langer te hanteren als basis bij de oordeelsvorming over de opvolging van de F-16. Het kabinet heeft nota genomen van deze uitspraak van de Kamer, die overigens niet afdoet aan het gegeven dat ons land als level 2 partner betrokken is bij de ontwikkeling van de JSF en dat het toestel de beoogde kandidaat is om te zijner tijd de F-16 te vervangen.

De minister van Defensie,

E. van Middelkoop