Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200525657 nr. 33

25 657
Persoonsgebonden Budgetten

26 631
Modernisering AWBZ

nr. 33
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2005

In reactie op uw schrijven (zie bijlage) van 10 februari jl. kan ik u het volgende meedelen.

Definitie van gebruikelijke zorg en standpunt werkdocument

Over de definitie van «gebruikelijke zorg» informeer ik u in een brief die ik u separaat toestuur (kamerstuk 26 631, nr. 127). In deze brief geef ik mijn reactie op de resultaten van het door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) uitgevoerde onderzoek naar de implementatie van het werkdocument Gebruikelijke Zorg.

Omslagpunten

Zoals ik u tijdens het vragenuurtje op 25 januari jl. heb toegezegd, ontvangt u over de omslagpunten in de zorg in natura voor 1 april a.s. een brief. Tevens heb ik toen toegezegd dat ik de zorgkantoren een brief zal sturen over hoe zij om moeten gaan met de omslagpunten in de pgb-regeling.

De gevolgen van herindicatiestelling

Gestructureerde gegevens over de gevolgen van herindicatiestelling zijn niet voorhanden. Er zijn wel kwantitatieve gegevens over aantallen herindicaties, maar daarbij wordt geen uitsplitsing gemaakt in herindicaties die uitmonden in een keuze voor pgb of voor zorg in natura en er zijn geen geaggregeerde gegevens over de inhoud van herindicaties.

Wachtlijsten pgb in relatie tot budgettaire problemen van bepaalde zorgkantoren

Zoals ik u heb laten weten in de beantwoording van de schriftelijke vragen van uw leden Smits, Van Miltenburg en Vietsch (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, aanhangsel 868, 870 en 871) heb ik maatregelen genomen waardoor de zorgkantoren voldoende ruimte hebben om pgb's toe te kennen. Omdat het nog niet geheel duidelijk is hoe het komt dat al in januari bepaalde zorgkantoren aangaven hun subsidieplafond te hebben bereikt, heb ik het CVZ gevraagd nader onderzoek te starten en mij voor 1 april de resultaten hiervan kenbaar te maken.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

BIJLAGE

Den Haag, 10 februari 2005

Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Namens de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoek ik u in aansluiting op de beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Smits, Van Miltenburg en Vietsch over wachtlijsten voor het persoonsgebonden budget (Aanhangsel Handelingen II, 2004–2005, nrs. 868, 870 en 871) de Kamer te informeren over de definitie van gebruikelijke zorg, de omslagpunten, de gevolgen van herindicatiestelling, alsmede over de wachtlijsten in relatie tot budgettaire problemen van bepaalde zorgkantoren.

De commissie ontvangt daarbij graag uw standpunt op het in opdracht van het College voor zorgverzekeringen uitgevoerde onderzoek naar het Werkdocument Gebruikelijke Zorg.

De commissie ziet uw reactie gaarne ruim voor het algemeen overleg over het persoonsgebonden budget op 9 maart 2005 tegemoet

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Teunissen