Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200124503 nr. 31

24 503
Algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van het Rijk (Kaderwet adviescolleges)

nr. 31
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 oktober 2000

Hierbij zend ik u een overzicht van tijdelijke en eenmalige adviescolleges (ex artikelen 5 en 6 van de Kaderwet adviescolleges) en van de vaste colleges van advies over de uitvoering in zaken van bestuur van het rijk, zoals verzocht in de motie-Assen (TK 1995–1996, 24 503, nr. 30) (stand van zaken 1 september 2000). Voor de goede orde wijs ik u er op dat de bewindslieden elk voor hun eigen ministerie hebben vermeld welke tijdelijke, eenmalige en uitvoeringsgerichte adviescolleges onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik u te informeren over de aanpak van de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges. Sinds 1 januari 1997 kent Nederland een nieuw adviesstelsel.

Evaluatie van de Kaderwet adviescolleges

Bij de herzieningsoperatie werd de Kaderwet adviescolleges tot stand gebracht, waarin regels werden gesteld ten aanzien van de instelling, inrichting en werkwijze van de adviescolleges. Op grond van artikel 30 van de Kaderwet adviescolleges moet de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vóór 1 januari 2001 een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet aan de beide Kamers der Staten-Generaal zenden. Deze evaluatie zal zich met name richten op de vraag of de doelstellingen van de herziening van het adviesstelsel zijn gehaald. De evaluatie wordt uitgevoerd door medewerkers van mijn ministerie. De werkzaamheden rond de evaluatie worden begeleid door een commissie die zich met name richt op de methodologie en inhoudelijke kwaliteit van het onderzoek.

Evaluatie van de individuele adviescolleges

Op grond van artikel 28 van de Kaderwet adviescolleges moeten adviescolleges ten minste elk vierde jaar een evaluatieverslag opstellen waarin aandacht wordt besteed aan de taakvervulling. Aangezien de permanente adviescolleges die nu onder de Kaderwet adviescolleges functioneren alle per 1 januari 1997 of in de loop van 1997 bij wet zijn ingesteld, zullen zij het verslag van hun eerste evaluatie uiterlijk begin 2001 uitbrengen.

Planning

Hoewel de centrale vraagstelling van de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges en de evaluaties van de individuele adviescolleges verschilt, kunnen de evaluaties van de permanente adviescolleges relevante informatie opleveren voor de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges. Daarom heeft het kabinet besloten de eindrapportage inzake de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges pas aan de Tweede en Eerste Kamer toe te zenden nadat de evaluaties van de individuele adviescolleges zijn afgerond. Eén en ander betekent dat deze eindrapportage september 2001 tegemoet kan worden gezien.

Werkwijze

In het kader van de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges zullen in de komende periode gesprekken worden gevoerd met adviescolleges, ministeries en een aantal Kamerleden. Onlangs zijn daartoe vragenlijsten verzonden aan een aantal leden van uw Kamer.

Afstemming van de beide evaluatietrajecten

De door de adviescolleges op te stellen evaluaties vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de adviescolleges zelf. Mij is gebleken dat enkele adviescolleges niet alleen het eigen functioneren in enge zin, maar ook onderwerpen als samenwerking met andere adviesraden en betekenis van het maatschappelijk veld betrekken bij de evaluatie. Dit kan betekenen dat in een enkel geval een kleine overlap ontstaat met de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges. Om beide trajecten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen zijn in het kabinet afspraken gemaakt over de wijze waarop de verantwoordelijke minister een reactie op een evaluatieverslag van een adviescollege zendt aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Tevens zijn op ministerieel niveau afspraken gemaakt over afstemming van de inhoud van beide soorten evaluaties.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

BIJLAGE 1 Overzicht tijdelijke en eenmalige adviescolleges ex. art. 5 en art. 6 Kaderwet adviescolleges (1 september 2000)

Overzicht tijdelijke adviescolleges (ex. art 5 Kaderwet) 1999/2000

MinisterieadviescollegeinstellingsdatumexpiratiedatumPublicatie of vindplaats
AZ
BuiZa
BZK
Defensie
EZAdviescollege toetsing administratieve lasten30-03-200030-03-2004 (behoudens eerdere intrekking)Stb. 2000, 162
Financiën
JustitieAdviescommissie Vreemdelingenzaken01-01-199701-01-2001Wet van 5 juli 1997, Stb. 1997, 323
 Commissie Auteursrecht08-07-200008-07-2004Stb. 2000, 309
LNV   
OC&W
SZW
V&WStaatscommissie waterstaatwetgeving01-01-199701-01-2001Wet van 11 december 1996. Stb. 1996, 632
 Veiligheidsadviescommissie   
 Schiphol21-02-199501-01-2002Stcrt. 1995, nr. 42
VWS
VROMWaddenadviesraad01-01-199701-01-2002Wet van 19 december 1996, Stb. 1996, 682.

Overzicht tijdelijke adviescolleges (ex. art 5 Kaderwet) 1999/2000 inmiddels opgeheven

MinisterieadviescollegeinstellingsdatumexpiratiedatumPublicatie of vindplaats
AZ
BuiZaTijdelijk adviescollege algemene ambtsberichten03-04-199801-09-1998KB van 17 juni 1998. Stb. 1998, nr. 443
BZK
Defensie
EZ
Financiën
Justitie
LNV   
OC&W    
SZW
V&W    
VWSTijdelijk Adviescollege Sport, Tolerantie en Fairplay01-01-199701-06-2000KB van 13 januari 1998 Stb. 1998, nr. 49
VROM

Overzicht eenmalige adviescolleges (ex. art 6 Kaderwet) 1999/2000

MinisterieadviescollegeinstellingsdatumexpiratiedatumPublicatie of vindplaats
AZCommissie Toekomst Overheidscommunicatie27-04-200031-03-2001Besluit Minister President (no. 00.002813)
BuiZa
BZKICT en de Stad11-03-200031-12-2000Regeling tijdelijke adviescommissie ICT en de StadStcrt. 90, 10 mei 2000
 Adviescommissie Modernisering GBA09–03–200030-09-2000Regeling adviescommissie Modernisering GBAStcrt 50, 10 maart 2000
Defensie
EZ
Financiën
JustitieCommissie Tarieven Gerechtsdeurwaarder11-01-200001-10-2000Stcrt. 2000. Nr. 16, p. 19
 Commissie strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij03-03-200025-07-2001Stc. 2000, nr. 55, p.12
LNVBegeleidingscommissie herstructurering veehouderij01-03-19993 maanden na uitbrengen adviesStcrt. 1999, 55
 Commissie herstructurering melkveehouderijnog in te stellen  
OC&WCommissie publieksbereik hedendaagse kunst en musea01-09-200001-03-2001Stcrt. 29-08-2000, nr. 166, p.9
 Tijdelijk adviescollege herkomst kunstvoorwerpen WO II23-10-199901-03-2002Besluit 1999/WJZ/1999/31 477 (8091)Stcrt. 1999, 203
 Tijdelijke Adviescommissie Kennisinfrastructuur Genomicswordt in 2000 ingesteld31-12-2000Stcrt.
SZWAdviescommissie Arbeidsongeschiktheid28-06-200028-06-2001Stcrt. 03-07-2000, nr. 125
V&W
VWS
VROMEvaluatiecommissie Stad en MilieuVermoedelijk 01-08-200031-12-2004
 Adviescommissie plafonnering CO2-emissies01-07-200001-10-2001

Overzicht eenmalige adviescolleges (ex. art 6 Kaderwet) 1999/2000 inmiddels opgeheven

MinisterieadviescollegeinstellingsdatumexpiratiedatumPublicatie of vindplaats
AZ
BuiZa
BZKGrondrechten in het digitale tijdperk23-02-199901-07-2000Stb. 1999, 101
 Staatscommissie dualisme en lokale democratie14-10-199801-01-2000Stb. 1998, 588
 Aviescommissie kostenverrekening informatierelaties01-02-199831-07-1998Stcrt. 1998, nr. 227, p. 13
Defensie
EZ
Financiën
Justitie    
LNVCommissie pachtbeleid01-03-199901-01-2000Stcrt. 1999,55
OC&WTijdelijke adviescommissie vermogenspositie universiteiten16-04-199901-07-1999besluit WO/BS/99/882 d.d. 19 maart 1999
 Begeleidingscommissie monitoring decentralisatie huisvesting primair en voortgezet onderwijs21-05-199701-01-2000PO/A-97 005 219
SZWAdviescommissie duaal ontslagstelsel25-01-199925-07-2000Stc. 1999, nr. 43, p.11
VWSAdviescommissie Schippersinternaten03-09-199901-03-2000Stb. 1999, nr. 371
 Adviescommissie Wet op Jeugdzorg14-04-199701-01-2000Stb. 1999, nr. 154
 Commissie begeleiding uitvoering geneesmiddelenbeleid01-02-199901-03-2000Stcrt. 1999, nr. 95, p.8
VROM

Tijdelijke en eenmalige adviescolleges (ex. art. 5 en 6 Kaderwet) 1998

MinisterieadviescollegeinstellingsdatumexpiratiedatumPublicatie of vindplaats
AZ
BuiZaTijdelijk adviescollege algemene ambtsberichten03-04-199801-09-1998KB van 17 juni 1998. Stb. 1998, nr. 443
BZKAdviescommissie kostenverrekening informatierelaties 01-02-199831-07-1998ministeriële regeling van 23-01-1998, Stcrt. 1998, nr ??; artikel 6 Kaderwet
Defensie
EZAdviescommissie CO2-reductieplan16-09-199816-09-2000KB van 4 juni 1998. Stb. 1998, nr. 397
 Commissie administratieve lastenNog niet bekend31-12-1999Instelling voorzien in november 1998
Financiën
JustitieCommissie auteursrecht01-01-199701-04-1999Wet van 22 juli 1997. Stb.97, 323
 Adviescommissie Vreemdelingenzaken01-01-199731-12-2000Wet van 5 juli 1997, Stb.97, 323
LNV
OC&WAdviescommissie geschiedenis-onderwijs28-10-199701-04-1998kb van 28-10-1997, Stb.1997, 483; artikel 6 Kaderwet
 Adviescommissie rendementsvraagstukken volwasseneneducatie (PROVE)01-01-199701-08-1998kb van 12-12-1996, Stb.1996, 681
 Commissie Evaluatie SAIL31-03-1998Rapportage in mei 1998WO/BS/1998/14 350
 Tijdelijke commissie Committ 2 (Prommit 2). (committee on multi-media in teacher training 2)24-03-199801-07-1998HBO/AS-97007414
 Commissie nieuwe Leerweg voor opgeleiden hoger onderwijs tot leraar basisonderwijs (verloop)26-03-1998 (werkt terug tot 15-11-1997)31-07-1998HBO/SB/1998/5939
 Stuurgroep ouderenonderzoek Nederland10-12-199701-06-1998OWB/1997/12 882
 Begeleidingscommissie AWB-bezwarenprocedure werkloosheidsuitkeringen onderwijspersoneel23-03-199501-01-1998AB/PSW/97/31 513 (gepubliceerd: 03-12-1997)
 Begeleidingscommissie monitoring decentralisatie huisvesting primair en voortgezet onderwijs21-05-199701-01-2000PO/A-97005219
 Commissie Veltman, klankbordgroep duale trajecten in het WOVermoedelijk: 01-12-1998Vermoedelijk: 01-06-2000Nog in te stellen
 Adviescommissie Onderwijsaanbod25-06-1997 (terugwerkend tot 01-06-1997)01-06-2001HBO/AS/1997/4088
SZW-
V&WCommissie Westerschelde 16-09-199601-04-1998ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Commissie de Vries (inzake gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam)03-02-199823-03-1998Stcrt.1998, 32
 Veiligheidsadviescommissie Schiphol21-02-199501-01-2001Stcrt. 1995, nr 42; wetsvoorstel is in voorbereiding
 Staatscommissie waterstaatswetgeving01-01-199701-01-2001Wet van 11 december 1996. Stb. 1996, 632
VROMWaddenadviesraad01-01-199701-01-2002Wet van 19 december 1996, Stb. 1996, 682.
VWSTijdelijk Adviescollege Sport, Tolerantie en Fairplay01-01-199701-06-2000KB van 13 januari 1998 Stb. 1998, nr. 49

Tijdelijke en eenmalige adviescolleges die in 1997 zijn opgeheven

MinisterieadviescollegeinstellingsdatumexpiratiedatumPublicatie of vindplaats
KABNAAAdviescommissie samenwerking Aruba–Nederland13-03-199701-07-1997ministeriële regeling/artikel 6 Kaderwet
BuiZaVoorlopige adviescommissie inzake volkenrechtelijke vraagstukken20-12-199631-12-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Voorlopige commissie van advies inzake vrede en veiligheid20-12-199631-12-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Voorlopige adviescommissie inzake de rechten van de mens20-12-199631-12-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Voorlopige advies-commissie inzake Europese integratie20-12-199631-12-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Voorlopige commissie van ad-vies inzake ontwikkelingssa-menwerking20-12-199631-12-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
BZKBegeleidingscommissie project versterking geneeskundige hulpverlening bij rampen30-10-199630-10-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Commissie financieringsmo-daliteiten13-3-199701-07-1997ministeriële regeling/artikel 6 Kaderwet
 Commissie gemeentelijke herindeling08-10-199601-07-1997brief staatssecretaris van Binnenlandse Zaken/overgangsbepa-lingen Herzieningswet en Kader-wet
Defensie
EZ
Financiën
JuPlatform alternative dispute resolution12-4-199631-12-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Adviescommissie toerusting en organisatie zittende magistratuur01-04-199731-12-1997kb van 16-06-1997, Stb 1997, 248; art. 6, lid 1 Kaderwet.
 Commissie openstelling burgerlijk huwelijk 25-6-199601-08-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving12-12-199631-12-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
LNV
OCWVoorzitterscollege toekomst studiefinanciering22-10-199601-11-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Commissie arbeidsmarkt en onderwijs14-09-199101-04-1996AB/PSW/97/31 525 (gepubliceerd: 03-12-1997)
 Adviescommissie uitwerking aanbevelingen Kennisdebat 05-15-199731-12-1997Stb. 1997, 586
 Tijdelijke commissie informatiebeleid13-06-199631-12-1997KB 12 juni 1996. Stb. 1996, 336
 Commissie Nederlandse gebarentaal13-06-199631-12-1997DGB/HOAG96 454
 Adviescommissie toelating numerus fixusopleidingen11-7-199601-03-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Adviescolleges examinering vbo/mavo03-08-199601-02-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
SZWCommissie dagindeling01-11-199631-12-1997brief Minister SZW/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
V&WAdviescommissie brede heroverweging loodswezen01-06-199501-06-1997kb 27 februari 1997. Stb. 1997, 119/artikel 6 Kaderwet
VROMCommissie ruimtelijk-econo-mische positie perspectief Noord-Nederland01-01-199731-12-1997kb 28 augustus. Stb.97, 373/artikel 6 Kaderwet
VWSProjectgroep jeugd in beweging 25-9-199631-12-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet
 Overleggroep toetsing zorgvuldig medisch handelen28-11-199631-12-1997ministeriële regeling/overgangsbe-palingen Herzieningswet en Kader-wet

BIJLAGE 2 Overzicht vaste colleges van advies over uitvoering in zaken van bestuur van het Rijk (1 september 2000)

1. Inleiding

In april 1996 nam de Tweede Kamer de motie-Assen aan (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 503, nr. 30). In deze motie verzocht de Kamer de regering een inventarisatie op te stellen van de vaste colleges van advies over uitvoering in zaken van bestuur van het Rijk. Ter voldoening aan dit verzoek van de Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, 25 000, VII, nr. 2), ontvangt u hierbij de inventarisatie van 1999/2000 van deze adviescolleges Stand van zaken 01-09-2000).

Hieronder wordt in paragraaf 2 eerst kort aangeven welke adviescolleges zijn betrokken in de inventarisatie. Daarbij wordt aangeven op welke wijze de inventarisatie is verricht.

2. Definitie en werkwijze

In de inventarisatie zijn alle colleges opgenomen, die adviseren over de uitvoering van beleid en wetgeving. Er is met deze definitie gekozen voor een formulering die analoog is aan die bij de herziening van het adviesstelsel. Bij de herziening van het adviesstelsel werden de colleges betrokken, die adviseren over beleid en wetgeving. De in deze inventarisatie betrokken colleges voldoen aan de volgende criteria:

a. Permanente status

Een adviescollege is permanent als deze voor onbepaalde tijd is ingesteld.

b. Voor 50% of meer samengesteld uit externe leden

Externe leden zijn leden die géén ambtenaar zijn. Onder een ambtenaar wordt hier verstaan een ambtenaar, tot wiens functie het behoort het adviseren van de minister onder wie hij ressorteert, over de problematiek waarvoor het adviesorgaan is ingesteld. Het is duidelijk dat door dit criterium bijvoorbeeld de interdepartementale commissies niet terugkomen in de inventarisatie.

c. Adviestaak in regeling

In de inventarisatie zijn alleen adviescolleges meegenomen, die beschikken over een expliciete adviestaak. Daarvan is sprake als de adviestaak ergens in een regeling is neergelegd. Het advies moet zich richten naar de minister of naar de ambtenaren die onder hem ressorteren.

De colleges die voldoen aan de bovenstaande criteria zijn opgenomen in de inventarisatie. Hierop is een aantal uitzonderingen gemaakt. In de eerste plaats zijn de colleges die zijn meegenomen in de doorlichting van de zelfstandige bestuursorganen (Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, 25 268, nr.1) buiten beschouwing gelaten. In de tweede plaats zijn de adviescolleges zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht niet opgenomen. Deze colleges hebben primair een functie ten aanzien van de rechtsbescherming en onderscheiden zich in die zin van andere adviescolleges. Deze colleges voldoen bovendien niet altijd aan de bovengenoemde criteria, omdat ze soms ad hoc worden ingesteld en vaak een ambtelijke samenstelling kennen. Tenslotte zijn de adviescolleges die voortkomen uit internationale afspraken niet opgenomen in de lijst.

De bewindslieden zijn elk voor hun eigen departement aan de hand van de bovenstaande definitie nagegaan, welke uitvoeringsgerichte adviescolleges zij op hun departement tegengekomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgde daarbij voor afstemming en begeleiding, zodat de definitie steeds op dezelfde wijze werd toegepast.

Het resultaat van deze zoekactie is neergelegd in de bijgaande inventarisatie.

Per departement wordt aangegeven welke uitvoeringsgerichte adviescolleges het heeft en wordt de vindplaats van de adviestaak aangegeven.

Overzicht Ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken meldt geen adviescolleges, die aan de criteria voldoen.

Overzicht Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt geen adviescolleges, die aan de criteria voldoen.

Overzicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1. Hoge Raad van Adel

artikel 6 Wet op de adeldom (10-05-1994, Stb. 360)

2. Kapittel voor de civiele orden

Wijzigingswet Wet Instelling van de Orde van Oranje-Nassau enz. (15-04-1994, Stb. 350)

3. Adviescommissie ex art. 285 Gemeentewet

artikel 285 Gemeentewet (19-05-1994, Stb. 389)

4. Adviescommissie Fuwa

artikel 2 Instellingsbeschikking adviescommissie Fuwa (04-08-1994, Stcrt.157)

5. Adviescommissie grondrechten- en functieuitoefening ambtenaren

artikelen 82a en 97b Algemeen Rijksambtenarenreglement (25-04-1997, Stb. 204)

6. Commissie van advies bezwaren functiewaardering

artikel 7 Regeling bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984 (15-03-1994, Stcrt. 65)

Overzicht Ministerie van Defensie

1. Commissie deskundigen immunisatie militairen

artikel 3, tweede lid, van de Wet immunisatie militairen (21-4-1969, Stcrt. 78)

acht commissies ex artikel 28 van de Luchtvaartwet:

2. Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Soesterberg (20-8-1992, Stcrt. 169)

Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Twenthe (20-8-1992, Stcrt. 169)

Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Leeuwarden (24-5-1993, Stcrt. 122)

Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Marinevliegkamp De Kooy (12-10-1993, Stcrt. 200)

Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Deelen (12-10-1993, Stcrt. 200)

Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Marinevliegkamp Valkenburg (17-9-1996, Stcrt.184)

Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Gilze-Rijen (17-9-1996, Stcrt. 184)

Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Volkel (17-9-1996, Stcrt. 184)

10. Raad van Advies inzake Luchtvaartongevallen bij Defensie (11-11-1987)

11. Adviescommissie stralingshygiëne (01-08-1997)

12. Commissie geneeskundigen immunisatie militairen

artikel 6, derde lid, van de Wet immunisatie militairen (24-12-1953, Stcrt. 252)

Overzicht Ministerie van Economische Zaken

1. Mijnraad

artikel 2, eerste lid Wet houdende regeling betreffende de Mijnraad (06-02-1997, Stb.63)

2. Adviescommissie voor de oorsprong 1980

artikel 1 Besluit instelling adviescommissie voor de oorsprong 1980 (30-01-1980, Stcrt. 28)

3. Commissie ondernemersonderwijs

artikel 2, eerste lid Instellingsbeschikking Commissie ondernemersonderwijs (10-04-1972, Stcrt. 70)

4. Adviescollege internationale technologieprogramma's

artikel 5 Besluit subsidies bedrijfsgerichte internationale technologieprogramma's (05-07-1997, Stb. 331)

6. Commissie stimulering ruimte voor economische activiteit

artikel 6 Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit (05-03-1996, Stb. 161)

7. Ontwikkelingsraad

artikel 5, eerste lid Besluit technische ontwikkelingskredieten 1997 (04-12-1996, Stb. 611)

8. Adviescommissie technologische samenwerkingsprojecten

artikel 5, eerste lid Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten (10-12-1996, Stb. 638)

9. Adviescommissie E.E.T.

artikel 5, eerste lid Besluit subsidies economie, ecologie en technologie (18-12-1996, Stb. 1997/13)

10. Adviescommissie milieugerichte productontwikkeling

artikel 5, eerste lid Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998 (10-12-1997, Stcrt. 240)

11. Adviescommissie referentieprojecten milieutechnologie

artikel 5, eerste lid Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie (13-05-1996, Stcrt. 149)

12. Adviescollege nieuwe energie-efficiënte w/k-systemen

artikel 5, eerste lid Subsidieregeling nieuwe energie-efficiënte combinaties met w/k-systemen 1998 (08-12-1997, Stcrt. 237)

13. Adviescommissie exportsteun

artikel 11, eerste lid Besluit subsidies exportfinancierings-arrangementen (27-11-1997, Stb. 615)

14. Stuurgroep innovatiegerichte onderzoekprogramma's

artikel 8 Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoeksprogramma's (11-12-1997, Stcrt. 242)

15. Adviescommissie elektronische diensten

artikel 5 Besluit kredieten elektronische dienstenontwikkeling (14-11-1997, Stb. 554)

16. Adviescommissie maritiem onderzoek

artikel 5 Besluit subsidies maritiem onderzoek (14-11-1997, Stb. 554)

17. Adviescommissie CO2-reductieplan

Art. 5, eerste lid, Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998 (16-12-1998, Stcrt. 243)

18. Adviescommissie schoner produceren

Art. 5 Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren (16-07-1998, Stcrt. 137)

19. Adviescommissie Tender pv-GO!

Art. 5, Uitvoeringsregeling BSE 1999-V (19-11-1999, Stcrt. 225)

20. Technische commissie bodembeweging

Instellingsbesluit technische commissie bodembeweging (26-01-2000, Stcrt.19)

21. Commissie voor Ondernemersschap en Onderwijs Stcrt. 123, 27-06-2000

Opgeheven

1. Commissie EZ-doelfinanciering TNO

art. Instellingsbesluit Commissie EZ-doelfinanciering TNO (30-09-1996, tcrt. 189)

Overzicht Ministerie van Justitie

1. Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing

artikel 2 Beginselenwet gevangeniswezen (23-12-1987, Stb. 646)

2. College van advies voor de justitiële kinderbescherming

artikel 10 Besluit College van advies voor de justitiële kinderbescherming (26-02-1990, Stb. 113)

3. Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit

artikel 1:29 e.v. Burgerlijk Wetboek (14-10-1993, Stb. 555)

4. College van toezicht op de kansspelen

artikel 33 Wet op de kansspelen (06-02-1997, Stb. 63)

5. College van Toezicht voor het leenrecht

artikel 10 Besluit College van Toezicht voor het leenrecht (11-09-1997, Stb. 407)

Vervallen

1. Commissie slachtofferzorg

Overzicht Ministerie van Financiën

Vervallen

1. Begeleidingscommissie melding ongebruikelijke transacties

art. 14 e.v. Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) (16-12-1993, Stb. 705)

Overzicht Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer

1. Commissie Biotechnologie

artikelen 2 en 3 Besluit biotechnologie bij dieren (09-12-1996, Stb. 1997/5)

2. Beoordelingscommissie demonstratieprojecten

artikel 11, tweede lid Subsidieregeling demonstratieprojecten markt en concurrentiekracht (09-09-1997, Stcrt.175)

3. Beoordelingscommissie innovatieprojecten

artikel 9 Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (10-01-1997, Stcrt. 12)

4. Beoordelingscommissie vernieuwing landelijk gebied

artikel 9 Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied (24-04-1997, Stcrt. 80)

5. Commissie van advies voor de Rijksdienst Vee en Vlees

artikel 5 Beschikking rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (24-08-1995, Stcrt. 167)

6. Adviescommissie milieuvriendelijke agrificatie

artikel 3 Instellingsbeschikking adviescommissie milieuvriendelijke agrificatie (18-06-1990, Stcrt. 118)

7. Stuurgroep particuliere Natuurschoonwet-landgoederen

artikel 1 Instellingsbeschikking stuurgroep particuliere Natuurschoonwet-landgoederen (08-03-1979, Stcrt. 54)

8. Beoordelingscommissies investeringsprojecten

artikel 7.4 Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (10-07-1997, Stcrt. 131)

Vervallen

1. Voorlopige Commissie nationale parken

artikel 2 Instellingsbeschikking voorlopige commissie nationale parken (09-10-1980, Stcrt. 216)

Overzicht Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

1. Benoemingen adviescommissie Raad voor Cultuur

artikel 1 Instellingsregeling benoemingen-adviescommissie leden Raad voor Cultuur (05-07-1995, Stcrt. 142)

2. Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (ACOA)

artikel 9.2.1, derde lid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (31-10-1995, Stb. 501)

3. Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

artikel 1.5 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (08-10-1992, Stb. 593)

4. Commissie van toezicht registratieregelingen

artikel 2 Regeling Commissie van Toezicht registratieregelingen OCenW 1996 (22-01-1997, Uitleg 4)

5. Advies- en arbitragecommissie1

artikel 16 Overlegbesluit onderwijs- en onderzoekspersoneel (04-02-1994, Stb. 103)

6. Begeleidingscommissie Filosofie

artikel 2 Beschikking begeleidingscommissie filosofie (04-05-1993, Uitleg 14)

7. Vervolgcommissie Klassieke Talen

Beschikking (her)instelling vervolgcommissie klassieke talen

8. Schadebeoordelingscommissie monumenten

Regeling OCenW-schadebeoordelingscommissie (12-02-1997, Stcrt. 44)

9. Adviescommissie filmmanifestaties, filmfestivals en filmtheaters.

Art. 2.3.5a, 11 lid5, 13, 36 lid 2 en 48. Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (08-11-1998)

Vervallen

1. Regionale verwijzingscommissie

artikel 13 E4 Wet op het primair onderwijs (vanaf augustus 1998)

2. Adviescommissie interne bezwaarschriften procedure2

PenO/PVZ95 005 855

3. Platform Pedagogische Opdracht

Instellingsbeschikking Platform Pedagogische Opdracht (16-12-1993, Uitleg 1994/1)

Overzicht Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1. Commissie Milieu Effectrapportage

artikel 2.17 Wet milieubeheer (10-02-1994, Stb. 80)

2. Commissie genetische modificatie

artikel 2.26 Wet milieubeheer (13-10-1994, Stb. 766)

3. Raad voor het milieu- en natuuronderzoek

artikelen 1 en 4 Besluit Raad voor het milieu- en natuuronderzoek (15-01-1997, Stb. 20)

4. Commissie Drinkwatervoorziening

artikel 2 Waterleidingwet (13-10-1994, Stb. 766)

5. Technische Commissie Bodembescherming

artikel 2 Wet bodembescherming (13-10-1994, Stb. 766)

Vervallen

1. Adviescommissie toelating woningcorporaties

artikel 3, eerste lid Besluit beheer sociale huursector (09-10-1992, Stb. 555)

Overzicht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1. Commissie Integraal Waterbeheer/ CUWVO1

artikel 1 Instellingsbesluit Commissie Integraal Waterbeheer/ CUWVO

2. Technische adviescommissie voor de waterkeringen

artikel 5 Wet op de Waterkering (21-12-1995, Stb. 1996/8)

3. Algemene Commissie tot voorkoming van arbeidsongevallen zeevarenden

artikel 26a Schepenwet (07-10-1981, Stb. 645)

4. Commissie van Advies arbeids- en rusttijden zeescheepvaart2

artikel 9 Wet arbeids- en rusttijden zeescheepvaart (21-06-1973, Stb. 380)

5. Adviescommissie structuurverbetering zeescheepvaart3

artikel 3 Wet stimulering zeescheepvaart (23-06-1994, Stb. 513)

6. Commissie ex artikel 2 Binnenvaartrampenwet4

artikel 2 Binnenvaartrampenwet (09-07-1931, Stb. 289)

7. Raad voor de scheepvaart

artikel 17 Schepenwet (06-11-1997, Stb. 511)

8. Centraal overleg Verkeersveiligheid te water

artikel 1 Instellingsbeschikking taak en samenstelling Commissie Centraal overleg Verkeersveiligheid te Water (01-10-1990, Stcrt. 223)

10. Spoorwegongevallenraad

artikel 27a Spoorwegwet (08-10-1992, Stb. 593)

11. Commissie van Advies inzake arbeidsomstandigheden van de leden van het stuurhutpersoneel van Nederlandse burgerluchtvaartuigen

artikel 8B Luchtvaartwet (23-11-1995, Stb. 598)

zes commissies ex artikel 28 van de Luchtvaartwet:

12. Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Ameland

Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Budel

Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Hilversum

Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Hoogeveen

Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Noordoostpolder

Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Terlet

18. Adviescommissie arbeidsomstandigheden boordpersoneel Nederlandse burgerluchtvaart

artikel 2.14 Wet Luchtverkeer (nog niet in werking getreden)

19. Raad voor de Luchtvaart

artikel 2 Luchtvaartongevallenwet (04-12-1997, Stb. 580)

20. Commissie van Advies inzake opleidingen en examens betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht

artikel 18 Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht-1998

Vervallen

9. Bevrachtingscommissie

artikel 1 Regeling instelling Bevrachtingscommissie en Vrachtverdelingsregeling (11-02-1993, Stcrt. 40)

Overzicht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1. Commissie van Advies Stoomwezen b.v. ministeriële regeling (28-8-1995, Stcrt. 172)

2. Comité van Toezicht voor de uitvoering van ESF-subsidieregelingen

art. 6 Instellingsregeling Comité van Toezicht voor de uitvoering van ESF-subsidieregelingen (01-09-1995, Stcrt. 172)

Overzicht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1. Commissie buitenlandse gediplomeerden

artikel 41 Wet BIG (29-06-1994, Stb. 640)

2. Commissies dierproeven

artikelen 18 Wet op de dierproeven (06-02-1997, Stb. 63)

3. Commissie Vergoedingslimieten Geneesmiddelen van de Ziekenfondsraad

artikel 11k Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (04-09-1995, Stb. 430)

4. Rekencommissie ova

MB 18-01-2000 (Stcrt. 2000,16)

5. Adviescommissie Jeugdvoorlichting WO II MB 22-09-1998

6. Commissie buitenlands gediplomeerden

Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg art. 41 lid 5

7. Commissie Jeugdparticipatie

Wordt binnenkort opgericht bij ministeriële regeling.

8. Centraal Informatiepunt Jeugdzorg.

Basis: Intentieverklaring Centraal Informatiepunt Jeugdzorg.

Dit is een Intentieverklaring van de Minister van VWS, in januari 1999 ondertekend door de Staatssecretaris.

9. Sectoraal Registratiepunt Jeugdhulpverlening.

Dit is een Intentieverklaring van de Minister van VWS, in januari 1999 ondertekend door de Staatssecretaris.

10. College voor zorgverzekeringen, voor zover het zijn adviserende taak betreft.

Instelling o.g.v. artikel 1a, eerste lid, van de Ziekenfondswet.

11. Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, voor zover het zijn adviserende taak betreft.

Instelling o.g.v. artikel 18, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg.

12. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, voor zover het zijn adviserende taak betreft.

Instelling o.g.v. artikel 2, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen.

13. College sanering ziekenhuisvoorzieningen, voor zover het zijn adviserende taak betreft.

Instelling o.g.v. artikel 2m, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen.

Vervallen

1. Commissie Indisch Verzet

artikel 25 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (14-02-1994, Stb. 210)


XNoot
1

De Advies- en arbitragecommissie heeft naast het doen van uitspraken in beroeps- en bezwaarprocedures tevens de taak advies uit te brengen.

XNoot
2

De adviescommissie heeft met ingang van 1995 als taak de minister te adviseren over te nemen beslissingen op bezwaarschriften tegen beschikkingen en kan naar aanleiding van ingediende bezwaren beleidsadviezen aan de minister geven.

XNoot
1

De Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren is in 1973 door de Minister van Verkeer en Waterstaat ingesteld. In 1995 zijn de naamgeving, de taak, de samenstelling en de werkwijze opnieuw vastgelegd. De naam van de commissie werd vanaf dat moment Commissie Integraal Waterbeheer/ CUWVO.

XNoot
2

De Wet arbeids- en rusttijden zeescheepvaart vervalt ingevolge de Arbeidstijdenwet (in ieder geval voor 19-12-1998). De commissie krijgt geen opvolger.

XNoot
3

De Wet stimulering zeescheepvaart wordt ingetrokken. Het voorstel daartoe is in procedure gebracht (6-2-1998 in de Ministerraad). Er komen al geen aanvragen meer binnen.

XNoot
4

Het is de bedoeling om de Spoorwegongevallenraad, de Raad voor de Luchtvaart, de Raad voor de Scheepvaart en de Commissie ex artikel 2 Binnenvaartrampenwet op te laten gaan in de Transportongevallenraad. Het voorstel voor de Wet Transportongevallenraad is in procedure gebracht.