24 095 Frequentiebeleid

Nr. 296 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEMMEL EN GESTHUIZEN

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat open toegang tot en dienstconcurrentie op de kabel noodzakelijk zijn om prijsdruk tot stand te brengen en consumenten van innovatieve diensten te voorzien;

overwegende, dat het niet kunnen aanbieden van analoge radio en televisie voor nieuwe marktpartijen een grote en niet voorbijgaande belemmering vormt om consumenten met een concurrerende bundel van diensten te bereiken;

overwegend, dat de regulering van de kabel- en telecominfrastructuur moet leiden tot een marktstructuur waarin ten minste twee gelijkwaardige en open infrastructuren beschikbaar zijn voor consumenten en programma-aanbieders;

constaterende, dat er sprake is van een ruime en maatschappelijke steun voor het realiseren van open toegang tot de kabel;

constaterende, dat de minister van EL&I herhaaldelijk heeft aangegeven een beleid te voeren dat gericht is op het mogelijk maken van open toegang tot de kabel;

constaterende, dat eerder door de minister aan de Kamer toegezegd overleg ter zake met de kabelexploitanten blijkbaar tot niets heeft geleid;

constaterende, dat OPTA recentelijk tot het oordeel is gekomen dat open toegang tot de kabel niet meer nodig is;

constaterende, dat van de zijde van potentiële nieuwe aanbieders tegen dat oordeel substantiële bezwaren zijn ingebracht;

verzoekt de regering:

  • de inhoudelijke reactie van OPTA op de bezwaren van de nieuwe aanbieders schriftelijk ter kennis te brengen van de Kamer:

  • daarbij aan te geven op welke wijze hij open toegang tot de kabel wil bereiken;

  • eventueel aan de Kamer voorstellen te doen voor aanvullend instrumentarium c.q. wet- en regelgeving die voor het bereiken van dit doel nodig zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel

Gesthuizen

Naar boven