Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199824095 nr. 19

24 095
Frequentiebeleid

nr. 19
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 september 1998

Hierbij willen wij u informeren over de aanpak met betrekking tot de oplossing van verzorgingsproblemen bij publieke lokale omroepen waarbij, op hoofdlijnen, nog even stil wordt gestaan bij de tijdelijke verdeling van frequenties ten behoeve van niet-landelijke commerciële omroeporganisaties.

Directe aanleidingen voor deze brief zijn de tijdelijke verdeling van frequenties ten behoeve van niet-landelijke commerciële omroeporganisaties en de door de Organisatie van Lokale Omroepen (OLON) in Nederland gehouden enquête over mogelijke ontvangstproblemen. Over de tijdelijke verdeling heeft de staatssecretaris van V&W u reeds uitgebreid geïnformeerd in zijn brief van 31 augustus 1998 (24 095, nr. 18).

Tijdelijke frequentieverdeling niet-landelijke commerciële omroeporganisaties

De nog beschikbare frequenties zijn in het kader van de tijdelijke verdeling ten behoeve van niet-landelijke commerciële omroeporganisaties verdeeld over een achttiental commerciële omroepen. Een zestal publieke lokale omroepen heeft, veelal vanwege (vermeende) ontvangstproblemen in hun verzorgingsgebieden, in het kader van genoemde tijdelijke verdeling één of meerdere frequenties aangevraagd. Na zorgvuldige bestudering van de verzorgingsproblemen bleek dat geen enkele van de frequenties uit de tijdelijke verdeling op een doelmatige wijze een bijdrage kon leveren aan de gemelde ontvangstproblemen. De ontvangstproblemen, voor zover deze van frequentietechnische aard zijn en derhalve de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van V&W regarderen, zullen op korte termijn worden opgelost.

OLON-enquête

Eind mei van dit jaar heeft de OLON u geïnformeerd over de resultaten van een onder haar leden gehouden enquête over mogelijke ontvangstproblemen in hun verzorgingsgebieden. De bij deze resultaten behorende achterliggende gegevens zijn door de OLON aan de staatssecretaris van V&W ter beschikking gesteld. Mede op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld om de ontvangstproblemen, voor zover deze van frequentietechnische aard zijn, in constructieve dialoog met de OLON, op korte termijn op te lossen, zie de bijlage bij deze brief1.

Bij de afhandeling van de tijdelijke verdeling is aan de orde gekomen of er toch nog ruimte geboden kan worden aan nieuwe ontwikkelingen op het radioterrein. De mogelijkheden daartoe zullen zo snel mogelijk worden onderzocht. Op basis van dat onderzoek zal worden aangegeven of er mogelijkheden zijn voor nieuwe initiatieven op de korte termijn. De staatssecretaris van OCW zal binnenkort voorstellen in dit kader aan de Kamer voorleggen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. M. de Vries

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.