23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 323 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 augustus 2011

Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 7 maart 2011 met kenmerk 2011Z4315/2011D11358 om een reactie toe te zenden op de publicatie van NGO Monitor «Analysis of Dutch funding for Israeli and Palestinian political advocacy NGO’s» en hierbij ook de reactie weer te geven van de betrokken NGO’s op de aantijgingen in deze publicatie. Tevens werd verzocht in te gaan op de mogelijke banden van de organisatie NGO Monitor met organisaties die betrokken zijn bij het nederzettingenbeleid en de wijze waarop NGO Monitor wordt gefinancierd, alsmede een beoordeling te geven van de in Israël inmiddels aangenomen anti-boycotwetgeving.

Reactie op de publicatie van NGO Monitor «Analysis of Dutch funding for Israeli and Palestinian political advocacy NGO’s»

Financiering van activiteiten zoals het oproepen tot boycots, het terugtrekken van investeringen en het afroepen van sancties tegen Israël past niet binnen het Nederlandse regeringsbeleid. Deze boodschap hebben wij overgebracht aan de Palestijnse en Israëlische partners, aan de Nederlandse organisaties die actief zijn in de Palestijnse Gebieden, alsmede aan het NGO Development Center (NDC, een donorconsortium gevormd door Nederland, Denemarken, Zweden en Zwitserland) in Ramallah.

Voor de financiering van activiteiten door de MFS-allianties (medefinancieringsstelsel) geldt dat dit niet strijdig mag zijn met het Nederlands buitenlands beleid. Wij zullen de komende tijd zo nodig overgaan tot het geven van nadere aanwijzingen binnen het kader van de geldende subsidiebeschikking. Indien zou blijken dat een subsidieontvanger met Nederlandse middelen activiteiten in strijd met het Nederlands buitenlands beleid ontplooit of steunt, en dit beleid niet wijzigt, zal dit verdisconteerd worden bij de beoordeling van eventuele toekomstige subsidieverzoeken na 2015.

Het NDC in Ramallah hanteert een zorgvuldige selectieprocedure bij de keuze van projecten. Betrokken organisaties dienen zich te houden aan VN-standaarden. Dit betekent geen opruiing en activiteiten die indruisen tegen het beleid van de internationale gemeenschap. Indien dit toch gebeurt hebben donoren contractueel de mogelijkheid direct in te grijpen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de NGO Badil. Het bestuur van Badil, dat een antisemitische cartoon had gepubliceerd op de website, heeft excuses aangeboden, de afbeelding is van de website verwijderd en het bestuur is vervangen.

In reactie op de opmerkingen van NGO Monitor verder het volgende:

  • NGO Monitor stelt dat de hoogte van de subsidietranche van de post Tel Aviv aan de organisatie «Breaking the Silence» (BtS) voortvloeit uit de behoefte om de subsidietoekenning te onttrekken aan voorafgaand toezicht door het departement in Den Haag. Dit is niet het geval: toekenning van de subsidie viel binnen het mandaat van de post en binnen het beleidskader dat geldt voor deze subsidie, ongeacht de hoogte van de subsidietranches. Hierover is NGO Monitor geïnformeerd in 2009.

  • Al Haq is een mensenrechtenorganisatie die financiering ontvangt van meerdere internationale donoren, en tevens in 2009 samen met de Israëlische organisatie B’Tselem de Geuzenpenning ontving voor de inzet op mensenrechtengebied. Aan de heer Shawan Jabarin, directeur van Al Haq, is een reisverbod opgelegd dat inhoudt dat hij de Westelijke Jordaanoever niet mag verlaten. Er is geen sprake van strafrechtelijke vervolging of veroordeling van betrokkene. Ik zie daarom geen aanleiding de financiering van Al Haq in te trekken of te weigeren. Mocht de heer Shawan Jabarin in staat van beschuldiging worden gesteld en veroordeeld worden, dan zal de financiering van Al Haq mede in dat licht bezien worden.

  • Over de ontwikkelingsorganisatie PARC schrijft NGO Monitor dat deze organisatie heeft opgeroepen tot BDS (boycot, desinvesteringen, sancties). Zoals hierboven aangegeven wijst de Nederlandse regering oproepen tot BDS af. De Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah heeft PARC daarom verzocht een persbericht uit januari 2011, waarin de BDS-campagne wordt ondersteund, van de eigen website te verwijderen. PARC heeft hieraan gehoor gegeven. PARC is voor Nederland een belangrijke partner die belast is met de uitvoering van het succesvolle bloemen- en aardbeienproject in Gaza, en werkt effectief samen met Israëlische experts en organisaties.

  • De regering acht de geldstromen vanuit Nederland voldoende transparant. De subsidieprocedures zijn duidelijk en voor iedereen kenbaar. NGO Monitor heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken meerdere keren verzocht om cijfers en informatie. Deze zijn altijd verstrekt.

  • Ten aanzien van de steun van ICCO voor de website Electronic Intifada wijs ik op mijn antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Driessen, Voordewind en Van der Staaij; Aanhangsel 2010/11, nrs. 1454, 1359, 1256 en 1255.

Reactie van NGO’s op de stellingnames in deze publicatie.

Cordaid, ICCO en Oxfam/Novib herkennen zich niet in de beschuldigingen van NGO Monitor. Desgevraagd melden de ngo’s dat ze enkel samenwerken met partnerorganisaties die opereren binnen het internationaal recht en niet oproepen tot haat en/of geweld.

Banden NGO Monitor met organisaties die betrokken zijn bij het nederzettingenbeleid en de wijze waarop NGO Monitor wordt gefinancierd.

NGO Monitor beschouwt zichzelf als een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. De organisatie zegt geen banden te hebben met organisaties of groepen die betrokken zijn bij het nederzettingenbeleid in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever.

Anti-boycot wetgeving.

Wat betreft de recent aangenomen Israëlische anti-boycotwetgeving verwijs ik u naar mijn antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Pechtold en Hachchi, ingezonden 15 juli 2010, (Aanhangsel Handelingen II, nr. 3371, vergaderjaar 2010–2011).

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H.P.M. Knapen

Naar boven