Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 1996-1997
Kamerstuk 22054 nr. 26

Gepubliceerd op 4 juni 1997
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 26
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 mei 1997

Ten vervolge van mijn brief van 19 maart 1997 aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, doe ik U hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, een overzicht toekomen van de totale waarde van de in 1996 verleende vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen, uitgesplitst naar NAVO-landen en overige landen.

Gelijktijdig met dit overzicht zal de Minister van Economische Zaken, mede namens mijzelf, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op vertrouwelijke basis schriftelijk informeren over de waarde van de in 1996 verleende uitvoervergunningen per land voor niet-NAVO-landen. Ik verwijs in dit verband naar mijn opmerkingen in de Kamer op 17 december jl. over de noodzaak van vertrouwelijke behandeling van de landencijfers.

De Regering is voornemens de Kamer voortaan halfjaarlijks schriftelijk te informeren over de waarde van de verleende vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen. Aangezien het samenstellen van de relevante gegevens vooralsnog enige tijd vergt, vraagt de Regering hiervoor begrip van de Kamer. De Regering streeft ernaar de rapportage in het vervolg zo spoedig mogelijk na elke halfjaarlijkse rapportageperiode te laten plaatshebben.

De jaarlijkse rapportage over de Nederlandse opgave aan het VN-wapenregister zal in het vervolg separaat geschieden. Voorts zal de Kamer door de Staatssecretaris van Defensie op ad hoc-basis worden geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van overtollige wapensystemen.

Ten slotte zij vermeld dat de Regering gaarne bereid is de Kamer in vertrouwelijk mondeling overleg desgewenst nadere informatie te verstrekken over de gerapporteerde gegevens.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. van Mierlo

BIJLAGE

Overzicht van de totale waarde van de in 1996 verleende vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen, uitgesplitst naar NAVO-landen en overige landen

– NAVO-landen (België en Luxemburg uitgezonderd): f 466 366 895

– Overige landen: f 455 834 638

– Totaal: f 922 201 533

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl