Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200622026 nr. 249

22 026
Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

nr. 249
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2006

De «procedureregeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de Departementale Auditdienst van het desbetreffende ministerie in de fase van de projectuitvoering. In dat kader doe ik u hierbij het rapport van de Departementale Auditdienst van mijn ministerie toekomen inzake de 18e Voortgangsrapportage over het project Hogesnelheidslijn-Zuid1.

Overeenkomstig de in bijlage B van de procedureregeling opgenomen aanwijzingen heeft het rapport betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de informatie in de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer en op de toereikendheid van de projectorganisatie.

Het rapport geeft mij geen aanleiding tot het geven van commentaar.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.