Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 66a

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 66a
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1

Vastgesteld 11 januari 2000

Het voorbereidend onderzoek heeft de leden van de CDA-fractie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

De leden hier aan het woord verzochten om een overzicht per staat van bilaterale en multilaterale verdragen betreffende uitlevering en strafrechtelijke rechtshulp waarop door (de landen van) het Koninkrijk een beroep kan worden gedaan, met vermelding van de datum van totstandkoming van die verdragen. Voorts ontvingen zij graag een bijgewerkt overzicht in de capaciteit en capaciteitsbehoefte van de inrichtingen voor tbs voor de komende tien jaren. Ook vroegen zij aandacht voor de frequente wisselingen in hoog-ambtelijke functies (schaal 18 en hoger) bij het ministerie. Welke wisselingen hebben de afgelopen vier jaren plaatsgevonden? In verband daarmee verzochten zij de minister voor de afgelopen jaren inzicht te geven in de omvang en kosten van de dienstverlening voor het management van het ministerie en de daaronder ressorterende diensten.

Welke leidinggevende functies zijn door niet als ambtenaar aangestelde functionarissen vervuld, voor welke duur en tegen welke kosten?

Vertrouwende, dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Hirsch Ballin

De griffier van de commissie,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Holdijk (SGP), Rensema (VVD), Jurgens (PvdA), Le Poole (PvdA), Hirsch Ballin (CDA), (voorzitter), Ruers (SP), Lodders-Elfferich (CDA), Rosenthal (VVD), (plv. voorzitter), Kohnstamm (D66), Kneppers-Heijnert (VVD), Timmerman-Buck (CDA) en De Wolff (GL).