19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1939 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2014

Op 29 oktober jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de asielinstroom voor de maand september (Kamerstuk 19 637, nr. 1912). Conform mijn toezegging om uw Kamer voor het resterende deel van 2014 te informeren over het aantal asielaanvragen (Kamerstuk 33 930 VI, nr. 10), bericht ik u over het aantal asielaanvragen voor de maanden oktober en november.

In de bijlage treft u de meest recente asylum trends aan1, die de IND maandelijks op haar website publiceert2.

De totale asielinstroom bestaat uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen en nareizigers. De asielinstroom betrof in oktober ongeveer 2.780 en in november ongeveer 2.160. De daling in oktober en november hangt waarschijnlijk samen met het winterseizoen waardoor minder migranten de Middellandse Zee oversteken. Dit betreft een meerjarig terugkerend patroon, hetgeen aanleiding geeft voor de IND om rekening te houden met een stijging vanaf begin 2015. De totale asielinstroom was in november overigens nog steeds substantieel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (+28%).

Het aantal eerste asielaanvragen betrof in oktober ongeveer 1.960 en in november ongeveer 1.290.Syrische en staatloze asielzoekers (veelal Palestijnen die eveneens afkomstig zijn uit Syrië) vertegenwoordigen meer dan de helft van de eerste asielaanvragen.

Het aantal opvolgende asielaanvragen in november (ongeveer 180) is ten opzichte van oktober afgenomen, terwijl er in oktober juist een toename was ten opzichte van september. De belangrijkste nationaliteiten bij opvolgende asielaanvragen zijn net als de afgelopen maanden Afghanistan en Irak.

Binnen drie maanden na verlening van een verblijfsvergunning asiel kunnen statushouders onder speciale voorwaarden een machtiging voorlopig verblijf (mvv) voor hun gezinsleden aanvragen. Indien een mvv wordt verstrekt, krijgen deze gezinsleden na binnenkomst in Nederland een afgeleide asielvergunning. In november zijn ongeveer 690 nareizende gezinsleden Nederland binnen gereisd. Dit is een stijging van 23% ten opzichte van de maand oktober. De belangrijkste nationaliteit bij nareizigers is Syrië.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Naar boven