9 Stemmingen moties Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Algemene Maatregelen van Bestuur van de Omgevingswet,

te weten:

 • -de motie-Ronnes over het belang van standaardisering (33118, nr. 47);

 • -de motie-Ronnes over de toegankelijkheid van bouwwerken voor personen met een functiebeperking (33118, nr. 48);

 • -de motie-Ronnes/Van Veldhoven over het achterwege laten van regels die de energietransitie belemmeren (33118, nr. 49);

 • -de motie-Van Veldhoven/Voortman over het inkaderen van de flexibiliteit bij de toepassing van bruikbaarheidseisen (33118, nr. 50);

 • -de motie-Van Veldhoven over het handhaven van regels voor fietsenstallingen (33118, nr. 51);

 • -de motie-Van Veldhoven over het voorkómen van uitbuiting van studenten (33118, nr. 52);

 • -de motie-Voortman/Dik-Faber over de veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met visuele, auditieve en cognitieve beperkingen (33118, nr. 53);

 • -de motie-Voortman/Dik-Faber over een ruimer pakket van toegankelijkheidseisen voor nieuwe appartementen (33118, nr. 54);

 • -de motie-Cegerek/Veldman over het overnemen van de bruikbaarheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 (33118, nr. 55);

 • -de motie-Cegerek over het monitoren of gebouwen voldoende toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking (33118, nr. 56);

 • -de motie-Veldman over een instructieregel in het Besluit kwaliteit leefomgeving over een integrale afweging (33118, nr. 57);

 • -de motie-Veldman/Cegerek over het gebruikmaken van gevalideerde en onafhankelijke onderzoeken door decentrale overheden (33118, nr. 58);

 • -de motie-Veldman/Cegerek over het stellen van regels over meet- en rekenmethoden (33118, nr. 59);

 • -de motie-Veldman over geen decentrale omgevingswaarden voor bepaalde aspecten van de fysieke leefomgeving (33118, nr. 60);

 • -de motie-Veldman/Cegerek over het opnemen van de voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet in de jaarlijkse Monitor Implementatie Omgevingswet (33118, nr. 61);

 • -de motie-Van Veldhoven over kwaliteitseisen voor de inspraakprocedure (33118, nr. 62);

 • -de motie-Van Veldhoven over het waarborgen van hoogwaardige natuurcompensatie (33118, nr. 63);

 • -de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over het aan de gemeente overlaten van de keuze voor de voorbereidingsprocedure (33118, nr. 64);

 • -de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over de samenstelling van de Commissie voor de m.e.r (33118, nr. 65);

 • -de motie-Van Veldhoven over een inspanningstoets in het vijfde jaar bij een overschrijding van geluid en trillingen (33118, nr. 66);

 • -de motie-Ronnes c.s. over het in stand laten van bestaande recreatieve wandel- en fietsroutes (33118, nr. 67);

 • -de motie-Ronnes over grenzen aan de maximale periode dat omgevingsvergunningen tijdelijk zijn verleend (33118, nr. 68);

 • -de motie-Van Tongeren over protocollen voor het betrekken van burgers en belangenorganisaties bij omgevingsprojecten (33118, nr. 69);

 • -de motie-Van Tongeren over het in de AMvB's opnemen van een minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen (33118, nr. 70);

 • -de motie-Van Tongeren over een adviesmogelijkheid voor gemeenten, waterschappen en provincies bij de opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen (33118, nr. 71);

 • -de motie-Van Tongeren over een zwaardere motiveringsplicht als wordt afgeweken van het omgevingsplan (33118, nr. 72);

 • -de motie-Cegerek over het criterium "zwaarwegende economische en maatschappelijke belangen" (33118, nr. 73);

 • -de motie-Cegerek over het rekening houden met geluid en trillingen bij tijdelijke geluidgevoelige gebouwen (33118, nr. 74);

 • -de motie-Cegerek/Veldman over het monitoren van de gevolgen van de afwegingsruimte van decentrale overheden (33118, nr. 75);

 • -de motie-Smaling over het toevoegen van een lid over het participatieproces aan artikel 4.2 van het Omgevingsbesluit (33118, nr. 76).

(Zie notaoverleg van 19 december 2016.)

De voorzitter:

De motie-Ronnes (33118, nr. 48) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ronnes en Keijzer, en luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelezen artikel 9 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;

overwegende dat het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) terecht als uitgangspunt deregulering kent;

overwegende dat de bruikbaarheid van bouwwerken voor personen met een functiebeperking essentieel is;

verzoekt de regering, de bruikbaarheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 een-op-een in het Bbl over te nemen en zo nodig aan te vullen opdat voldaan wordt aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;

verzoekt de regering tevens, gemeenten niet meer vrijstellingsmogelijkheden te geven dan het VN-verdrag toelaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79, was nr. 78 (33118).

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven (33118, nr. 62) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de artikelen 8.1, 8.4 en 8.5 van het Omgevingsbesluit een motiveringsplicht over vroegtijdige publieksparticipatie is opgenomen voor het omgevingsplan, de omgevingsvisie en het programma;

overwegende dat het omgevingsplan, anders dan de omgevingsvisie en het programma, rechtstreeks werkende regels voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bevat en dat het omgevingsplan het centrale instrument is voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en voor de verdeling van milieugebruiksruimte;

overwegende dat de gemeenteraad of, hiertoe gedelegeerd het college van burgemeester en wethouders, op grond van de Omgevingswet in een kennisgeving het voornemen kenbaar moet maken om een omgevingsplan vast te stellen en dat aan deze kennisgeving geen nadere eisen zijn gesteld;

overwegende dat participatie hierbij extra procedurele borging verdient, zodat een goede afspiegeling van de relevante partijen aan de totstandkoming van het omgevingsplan kan bijdragen;

overwegende dat het voor een vroegtijdige, adequate en gelijkwaardige deelname aan het participatieproces bijdraagt om vooraf te weten hoe het participatieproces wordt ingericht;

verzoekt de regering om in het Omgevingsbesluit te regelen dat de gemeenteraad bij de kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen aan moet geven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 80, was nr. 62 (33118).

De voorzitter:

De motie-Ronnes (33118, nr. 68) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ronnes en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 81, was nr. 68 (33118).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ronnes (33118, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Ronnes/Keijzer (33118, nr. 79, was nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Van Veldhoven (33118, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Voortman (33118, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33118, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33118, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman/Dik-Faber (33118, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman/Dik-Faber (33118, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cegerek/Veldman (33118, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cegerek (33118, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Veldman (33118, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Veldman/Cegerek (33118, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Veldman/Cegerek (33118, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Veldman (33118, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Veldman/Cegerek (33118, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven (33118, nr. 80, was nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33118, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren (33118, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber (33118, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33118, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ronnes c.s. (33118, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ronnes/Van Veldhoven (33118, nr. 81, was nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33118, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33118, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33118, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33118, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cegerek (33118, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cegerek (33118, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cegerek/Veldman (33118, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smaling (33118, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven