Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 4, item 19

19 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal - 34031 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) - 34032 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) - 34034 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) - 34035 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen) - 34036 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 september 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering

Capaciteitsgebrek opvang asielzoekers - 19637-1890 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 22-23 september 2014 te Milaan - 21501-31-349 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 20 juni 2014 te Luxemburg - 21501-31-350 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor maritieme bewaking - 22112-1905 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart - 22112-1906 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending personele gevolgen actuele PMJ-cijfers en aanvullende besparingsmaatregelen DJI - 24587-601 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de tussenrapportage over het Base Erosion & Profit Shifting (BEPS)-project 2014 - 25087-77 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over 2013 - 26488-358 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kleinschaligheid voorop: een nieuw opvangmodel voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen - 27062-95 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2014 - 27830-134 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Herijking project Chinook Vervanging en Modernisering - 27830-135 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzoek om het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit op de huurtoeslag (wijziging percentages kwaliteitskorting) buiten verdere behandeling te laten - 27926-232 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Veiligheidsagenda 2015-2018 - 28684-412 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse bijdrage Resolute Support Afghanistan - 29521-254 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 01 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beheerplan 2015 van de Nationale Politie - 29628-465 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding werkprogramma 2015 van het adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie - 29628-466 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen (Kamerstuk 31288, nr. 334) - 31288-403 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek om beleidsreactie en andere toegezegde documenten inzake mbo - 31524-213 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Deltaprogramma 2015 en het ontwerpplan voor een tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan - 31710-33 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Behandeling van blootstelling aan CO2-intensieve sectoren in het prudentieel toezicht - 32013-84 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Keuzes voor een beter belastingstelsel - 32140-5 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 32201-73 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatierapport subsidieverstrekking College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) - 32545-21 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de periode 2015-2016 - 33411-3 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, Deel 2 en Nota van Antwoord - 33450-25 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

EU Richtlijn voor maritieme ruimtelijke planning - 33601-10 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de rapporten van ONE "De effecten van Nederlandse hulp op ontwikkeling en Nederland" en "Data Report 2014 Nederland" en IOB-studie "Good things come to those who make them happen" - 33625-123 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 12 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel reactie op EU-doelen klimaat en energie 2030 - 33858-17 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op 3 amendementen ingediend bij de Wijzigingswet financiële markten 2015 - 33918-16 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Werken aan groei - 34000-4 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34000-11 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport "evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting" - 34000-B-5 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen in de Ontwerpbegroting 2015 van Economische Zaken - 34000-XIII-4 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 van de Inspectie SZW - 34000-XV-4 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het werkprogramma 2015 van de Gezondheidsraad - 34000-XVI-4 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2015 - 34000-XVI-5 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake memo taakverdeling inzake het dossier Kindermishandeling - Geweld in afhankelijkheidsrelaties tussen de commissies VWS en VenJ - 34000-XVI-6 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Transportraad 8 oktober 2014 te Luxemburg - 21501-33-500 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies verkorting doorlooptijd GGZ/FZ - 25424-250 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken - 26991-430 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een brief van de Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) over de bezwaren tegen de inzet van een generiek macrobeheersinstrument (mbi) bij mogelijke ontstane overschrijdingen wijkverpleging in 2015 - 29248-273 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksrapport Berenschot: Impact van geneesmiddelentekorten voor patiënten - 29477-293 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het advies van de Gezondheidsraad getiteld "Sociaal werk op solide basis" over de kennisinfrastructuur voor de sociaal agogische dienstverlening - 29538-156 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport Taakherschikking en kostprijzen, uitgevoerd door het Radboud UMC - 29689-542 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2015 - 29689-543 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stelsel van beleidsdoorlichtingen en procedure bij vertraging - 31308-6 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Faillissement Estro - 31322-252 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie Zeevaartbeleid - 31409-67 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het Britse House of Lords aan de Europese Commissie betreffende een voorstel tot herziening van de IORP-richtlijn 2003/41/EG inzake bedrijfspensioenvoorziening - 32043-227 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2013 - 32279-65 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op Gezondheidsraadadvies "Criteria voor de keuze van een vaccin tegen kinkhoest" - 32793-154 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het Trendrapport Open data van de Algemene Rekenkamer - 32802-10 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Fokke c.s. inzake spookvertegenwoordigers - 33691-18 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34000-IX-5 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het werkprogramma 2015 van de Onderwijsraad - 34000-VIII-4 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toekomstfonds - 34000-XIII-5 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten werkgroep presentatie koopkrachteffecten - 34000-XV-5 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Zorgbalans 2014 - 34000-XVI-7 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging over de ontwikkelingen van de brandstofaccijnzen - 34002-5 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over btw, Integratieheffing omroepen - 34002-6 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op de open brief van bezorgde wetenschappers in genocidestudies en mensenrechten aangaande de situatie in Syrië en Irak - 2014Z15429 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 september 2014 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de G32 inzake de voorgenomen verkopen van woningcorporatie Vestia - 2014Z15797 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 september 2014 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de reactie op een Noodkreet m.b.t. stopzetting vergoeding astmabehandeling in Davos Zwitserland door zorgverzekering Agis - 2014Z15833 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2014 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Initiatiefnota: 

Initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw - 34033 

Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld en de Miljoenennota 2015 - 34000-IX-4 

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag

Nota naar aanleiding van het verslag - 33968-(R2033)-6 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 september 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal (34031); 

- Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) (34035); 

b. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032); 

- Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) (34034); 

c. de vaste commissie voor Financiën: 

- Initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21ste eeuw (34033); 

- Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen) (34036).