Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 1, pagina 3

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Verdonk met ingang van 14 september jongstleden geen deel meer uitmaakt van de VVD-fractie. Mevrouw Verdonk zal worden aangeduid als "het lid Verdonk". Conform artikel 51, eerste lid, van het Reglement van Orde heeft het Presidium haar een andere zitplaats toegewezen.

Ik stel voor, als commissies, bedoeld in artikel 32, tweede lid, en artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde aan te wijzen:

  • - de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten;

  • - de commissie voor de Werkwijze;

  • - de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven;

  • - de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

Ik stel voor, de Miljoenennota, de Najaarsnota en de Voorjaarsnota in handen te stellen van de vaste commissie voor Financiën. Voorts stel ik voor, de voorstellen van begrotingswetten, alsmede de ontwerpslotwetten met de rapporten bij de rekening van de Algemene Rekenkamer en de suppletoire begrotingsvoorstellen naar aanleiding van de Voorjaarsnota en de Najaarsnota in handen van de desbetreffende vaste commissies te stellen.

Ik stel voor dat:

  • - de begrotingshoofdstukken I, II en III en de begrotingen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds in handen worden gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • - de begroting van het Infrastructuurfonds in handen wordt gesteld van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

  • - de begroting van het Diergezondheidsfonds in handen wordt gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • - de begroting van het Spaarfonds AOW in handen wordt gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • - de begroting van het Fonds Economische Structuurversterking in handen wordt gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken;

  • - de begroting van het BTW-compensatiefonds in handen wordt gesteld van de vaste commissie voor Financiën.

Ik stel voor dat de vaste commissies, in afwijking van artikel 32 van het Reglement van Orde, omtrent de in hun handen gestelde voorstellen van begrotingswetten bij wijze van voorbereidend onderzoek, naast het eventuele overleg met de regering in het kader van de procedure voor het begrotingsonderzoek, kunnen volstaan met het uitbrengen van een verslag, houdende een lijst van vragen.

Voor wat betreft de plenaire behandeling van de begrotingen stel ik voor, de spreektijden voor de begrotingsbehandelingen, inclusief de algemene financiële beschouwingen, vast te stellen op 340 minuten voor de CDA-fractie, 300 minuten voor de PvdA-fractie, 260 minuten voor de SP-fractie, 240 minuten voor de VVD-fractie, 160 minuten voor de PVV-fractie, 150 minuten voor de fractie van GroenLinks, 140 minuten voor de fractie van de ChristenUnie, 100 minuten voor de fracties van D66, de PvdD en de SGP en 30 minuten voor het lid Verdonk.

Ten slotte stel ik voor, de spreektijd van het lid Verdonk bij de algemene politieke beschouwingen vast te stellen op 5 minuten.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.